CANCERVARNING FÖR SNUS PÅ VÄG BORT

1999-11-13 (DrugNews) av SVEN LILJESSON
STOCKHOLM/BRYSSEL På snusdosorna i Sverige står tryckt: ”Orsakar cancer. Socialstyrelsen”. Men EU-varningen som dagligen möter nära 900 000 snusare i landet saknar vetenskapligt stöd och kan vara på väg bort när EU-kommissionen nästa vecka tar ställning till en översyn av hälsovarningar på tobaksvaror, erfar DrugNews och Svenska Dagbladet.

EU:s hälsokommissionär David Byrne väntas även att föreslå lägre gränser för tjära och nikotin och försäljningsförbud av cigaretter till ungdomar under 16 år i unionen när hälsoministrarna i ministerrådet samlas den 18 november i Bryssel. Sverige har arbetat för att hälsovarningen på snus får annan utformning.
”Att varningstexterna för rökfri tobak inte kommer att ha den lydelsen i framtiden är ganska klart. Cancersambandet är ju inte belagt för svenskt snus”, säger Paul Nordgren på Folkhälsoinstitutets tobaksprogram, som fått signaler om att varningstexten setts över.
Socialminister Lars Engqvist – själv snusare – sade i en interpellationsdebatt i riksdagen tidigare i år att dagens formulering är olycklig och var beredd att ta initiativ till att ändra texten om förslaget inte ligger i svensk linje.
Frågan är viktig för Swedish Match som sålt cigarettillverkningen, men har kvar snusfabriken i Göteborg och dessutom köpt fabriker i USA och Sydafrika. Ifjol såldes 140 miljoner doser snus i Sverige.
Medan rökningen minskar i Sverige, så ökar snusandet. Delvis för att flera rökare går över till snus som av många anses mindre skadligt.
EU ville totalförbjuda det svenska våtsnuset för att slippa nya beroendeframkallande produkter, men här blev snus en viktig symbolfråga inför EU-inträdet och vi fick dispens att ha det kvar inom landets gränser.
I gengäld tvingades snustillverkarna att häfta på cancervarningen på dosorna. EU-direktivet grundade sig på en WHO-rapport från 1980-talet om studier av bland annat indiskt och amerikanskt snus där risk för cancer ansågs kunna styrkas.

Världens största snusstudie

Två senare studier av svenskt våtsnus – som är annorlunda sammansatt – har inte kunnat belägga samband, men inte heller motbevisa det. Något som även ett svenskt expertsymposium slog fast 1997.Samtidigt är en ny stor svensk bygghälsostudie klar om våtsnus och munhålecancer, men resultaten har inte ännu offentliggjorts. Studien, som är världens största kohortstudie om snus och beskrivs i nummer 5/1999 av tidskriften Alkohol och Narkotika, omfattar 340 000 svenska byggnadsarbetare som följts i genomsnitt tio år. Av dessa var över 91 000 snusare och 243 i hela gruppen drabbades av munhålecancer. Några har avlidit.
Socialstyrelsen – som har fått klä skott i snusdebatten – har informerat EU-tjänstemän om expertmötet och avsaknaden om cancerbevis.
”Förhoppningsvis tar man hänsyn till våra synpunkter och ger oss möjlighet att modifiera texten. För det går inte vara så kategorisk om cancerrisken som idag”, säger Bo G Pettersson, avdelningsdirektör på Socialstyrelsens enhet för hälsoskydd och samhällsmedicin.
En möjlighet är att ta bort cancervarningen för rökfri tobak i hela EU. En annan är att, som för cigaretter, ha en lista med flera alternativ att välja på, där exempelvis ”Skadligt för hälsan” kunde passa bättre för svenskt våtsnus.
För även om inte munhålecancer kan slås fast, så är snus ingen hälsokost. Cirkulationsproblem, kalla händer och sviktande potens är några riskfaktorer. Dessutom kan prillan orsaka frätskador och snus innehåller flera – i andra sammanhang – giftklassade ämnen och cancerogena nitrosaminer. En svensk studie visade också att snusare, i jämförelse med nikotinfria, hade högre blodtryck och dubbelt hög risk att dö i hjärt- och kärlsjukdomar. Bland rökarna var risken tre gånger större.

Etiketter:

Annonser