Mycket sprit i årets motionsflod

Alkoholtester på sjön och promillegräns för cyklister. Folkölet in på Systembolaget. Tvångsvård för gravida missbrukare. Det är några av förslagen i årets motionsflod i riksdagen. När nu den allmänna motionstiden avslutats kan Drugnews konstatera att alkohol är ett populärt tema bland riksdagsledamöterna.

De stora dragen presenteras i de alkoholpolitiska partimotionerna. Men även i de enskilda motionerna som bara en eller ett par ledamöter står bakom presenteras många förslag på hur alkoholproblemen bäst bör tacklas. De ger också en bild av vilka alkoholpolitiska frågor som upptar våra valda företrädare.

Den genomgång av de enskilda motionerna som jag har gjort visar att moderaterna nog är de flitigaste motionärerna. Men så är moderaterna också tämligen ensamma i sina krav på en mer liberal alkoholpolitik. Mer förvånande är att vänsterpartisterna och även centerpartisterna verkar relativt ointresserade av frågan.

Vad är det då riksdagsledamöterna föreslår i sina motioner? Många av motionerna handlar om skatterna, där flera moderater yrkar på sänkta alkoholskatter. Centerpartisterna Jan Andersson och Claes Västerteg vill sänka den svenska ölskatten, men till skillnad från sina moderata kollegor förordar de samtidigt att Sverige inom EU verkar för höjda miniminivåer för alkoholskatterna.

Kravet på en höjning av EU:s minimiskatterna på alkohol återkommer också i socialdemokraten Kerstin Engles motion. Flera andra socialdemokratiska ledamöter, bland andra Nils-Erik Söderqvist, Matilda Ernkrans, Göran Magnusson och Åsa Lindestam kräver med något olika förslag att de indikativa nivåerna för alkoholinförsel sänks radikalt.
Även folkpartisterna Anita Brodén och Runar Patriksson vill att införselkvoterna sänks till en nivå som kan anses rimlig för privat bruk och att minimiskatterna på alkohol inom EU höjs. Kristdemokraten Mikael Oscarsson vill omförhandla införselreglerna med EU. Han kan även tänka sig att Sverige ska vägra tillämpa de “orimliga införselkvoterna“ och låta saken gå till domstol. Det är också den väg som miljöpartisterna Jan Lindholm och Ulf Holm föreslår när de vill att Sverige snarast ensidigt återinför införselregler för alkohol på en betydligt lägre nivå än i dag.

En annan fråga som uppmärksammas av fler motionärer är lagen om omhändertagande av berusade personer, LOB. Moderaten Ulrika Karlsson, som ersätter Per Bill i riksdagen under hans ledighet, Margareta Pålsson från samma parti och sju kristdemokrater i en motion med Olle Sandahl som första namn kräver alla en översyn av lagen och att den som omhändertas enligt LOB ska alkoholtestas om han eller hon så önskar.

Från moderat håll finns det flera förslag till liberalisering av alkohollagarna. Flera motionärer vill att det ska bli tillåtet med gårds- eller fabriksförsäljning av alkohol. Magdalena Andersson tycker det är viktigt att servering av vin och starköl i foajé till teater eller konsertlokal inte ska begränsas till pauser. Tobias Billström vill tillåta distansförsäljning av alkohol till enskild person i Sverige och Ola Sundell vill att alkohollagen ändras, så att kommunen kan ge tillstånd för försäljning av folköl även i lokal med tidsbegränsat tillstånd för hantering av livsmedel. Det är bland annat STF:s fjällstugor Sundell tänker på.

En mycket liknande motion har även inlämnats av socialdemokraten Berit Högman.
De enda restriktiva alkoholmotionerna från moderaterna är Bengt-Anders Johansson som vill att det ska jämställas med dråp vid straffutmätningen när en rattonykter person dödar någon i trafiken och Maud Ekendahl som vill ge Kustbevakningen rätt att utföra alkoholtester i sjötrafiken.

Men det är inte bara moderater som vill lätta på alkoholreglerna. Socialdemokraten Marie Nordén vill stödja lanthandeln genom att en lanthandel som är ombud för Systembolaget ska få tillstånd att hålla ett
sortiment för direktförsäljning.

Annars har de enskilda motionerna i huvudsak en restriktiv inriktning, framför allt många kristdemokrater lägger förslag på en tuffare alkoholpolitik. Kristdemokraten Ulrik Lindgren vill att försäljningen av folköl med 3,5 volymprocent flyttas till Systembolaget. Partikamraten Dan Kihlström nöjer sig med att kräva att regeringen ska presentera förslag för en bättre kontroll och på åtgärder mot de butiker och butikskedjor som missköter kontrollen vid folkölsförsäljningen. Andra kristdemokrater motionerar om initiativ för att motverka alkoläsken, promillegräns för cyklister och varningstexter på alkoholdrycker.

Några riksdagsledamöter uppmärksammar särskilt barnens situation.
Folkpartisten Marita Aronson vill ha en lag om tvångsvård för gravida missbrukare när det finns fara för det ofödda barnet. Hon vill också att det inrättas ett nationellt kunskapscentrum kring barn med alkohol- och narkotikarelaterade fosterskador. Socialdemokraterna Birgitta Ahlqvist och Carina Hägg uppmärksammar barn med missbrukande föräldrar och vill att kommunerna ska åläggas att ha stödgrupper så att barnen ser att de inte är ensamma med problemen.

Flera socialdemokratiska motionärer lyfter fram betydelsen av ideella föreningar och folkrörelser i arbetet mot alkoholen. Nils-Erik Söderqvist och Agneta Lundberg föreslår en “folkrörelsebaserad satsning mot alkohol“, finansierad med en del av de 200 miljoner kronor som avsatts för genomförandet av den nationella handlingsplanen.

Det finns ett par motionärer som uppmärksammar alkohol och trafik.
Socialdemokraten Ulla Wester lägger ett förslag om påverkansprogram för rattonyktra och hennes partikollega Krister Örnfjäder vill ha förbud mot eftersupning. Folkpartisten Cecilia Wikström vill att även de civila bilinspektörerna ska få ta alkoholutandningsprov, inte bara de som är poliser. Kristdemokraten Rosita Runegrund vill att det inrättas ett 020-nummer dit allmänheten kan tipsa polisen direkt när rattfylleri misstänks.

Miljöpartisten Jan Lindholm vill stärka kommunernas möjligheter till kontroll. De kommunala alkoholinspektörerna ska få rätt att kontrollera legitimation och Skatteverket och Kronofogdemyndigheten ska bli skyldig att underrätta tillståndsmyndighet om en tillståndshavare brister i sina skyldigheter att erlägga skatter eller socialavgifter. Folkpartisten Torkild Strandberg tror dock inte att kommunerna klarar av att stå emot trycket från lokala företag och vill återföra beviljandet och kontrollen av serveringstillstånd från kommunerna till länsstyrelserna.

Etiketter:

Annonser