”Harm reduction“ i EU:s nya knarkplan

BRYSSEL Tillgång till sprututbyte, underhållsbehandling och andra skademinskande insatser för missbrukare är ett särskilt mål i den nya narkotikahandlingsplan för år 2005-2008 som EU-kommissionen tagit fram. Mer tyngdpunkt på omstridd s.k. harm reduction märks i planen jämfört me den narkotikastrategi som ministerrådet nyligen antog.

EU-kommissionen har alltså föreslagit en ny fyraårig narkotikahandlingsplan. Den har nu sänts till ministerrådets horisontella narkotikagrupp och EU-parlamentet för diskussion och beräknat godkännande i ministerrådet före sommaren. Planen är kopplad till den narkotikastrategi för åren 2005-2012 som ministerrådet antog i december förra året.

I kommissionens handlingsplan slås fast att det slutgiltiga målet är att “signifikant minska förekomsten av droganvändande i befolkningen och att minska sociala skador och skador på hälsan orsakade av användningen och handeln med olagliga droger“.

Det är dock tydligt att kommissionens handlingsplan har en något annan tyngdpunkt än rådets narkotikastrategi. Inte minst märks det i synen på olika former av skademinskande insatser. Kommissionen har ett särskilt mål om tillgång och tillgänglighet på skademinskande verksamhet. Den konkreta åtgärd som föreslås under det målet är att medlemsstaterna ska säkerställa hjälpverksamheter för missbrukare, inklusive substitutions- och underhållsbehandling, sprututbyte och “liknande verksamheter för att minska risker“.
Aktuellt i Sverige är ju bland annat den omdiskuterade sprututdelningen till missbrukare i Malmö och Lund som narkotikasamordnaren Björn Fries och folkhälsominister Morgan Johansson vill permanenta och möjliggöra utvidning för i hela landet.

Bland de handlingsförslag som EU-kommissionen presenterar finns också att det ska åstadkommas en gemensam minimistandard inom EU för vård och behandling. EU-kommissionen avser komma med förslag om detta under 2007.

EU-kommissionen vill också att EU-länderna i olika internationella organ antar en gemensam position när det gäller narkotikapolitik och att man utformar och förespråkar EU:s “balanserade inriktning“ i narkotikafrågan.

Ett annat av kommissionens mål är att förbättra tillgängligheten på förebyggande program i skolan. Där vill kommissionen att medlemsländerna ska se till så att det finns heltäckande program som behandlar både “lagliga och olagliga droger“.

Handlingsprogrammet berör också den polisiära sidan. Där föreslår kommissionen bland annat att det ska göras en analys av den narkotikarelaterade brottsligheten inom EU och att samarbetet mellan medlemsländernas tull och polis ska utökas.

Fotnot: EU-kommissionens förslag till narkotikahandlingsplan för 2005-2008 (pdf).

Etiketter:

Annonser