Upplands Väsby värd beröm för drogfri ambition

Det är regeringens ansvar att se till att frågan om drogtester i skolan tydligt regleras i lag, skriver Gazal Amini, förbundsjurist på Riksförbundet narkotikafritt samhälle.

Många skolor runt om i Sverige använder sig av drogtester, vilket vi i RNS tycker är bra. Drogtester är ett viktigt komplement till andra förebyggande insatser. Det är i tonåren man börjar missbruka narkotika och det är mycket viktigt att motverka att så sker.

Men då lagstiftningen både är oklar och otillräcklig får skolorna försöka hitta på egna system. Ibland blir det bra, ibland blir det mindre bra. För att garantera att drogtester tas på ett rättssäkert sätt och att syftet med dem är att förebygga och hjälpa och inte straffa måste regler kring drogtester i skolan lagregleras.

Skolminister Jan Björklund måste ta initiativ till att se över hela frågan för att bringa klarhet i vad som gäller. Skolorna måste få besked om vad de får göra och vad de inte får göra. Detta är viktigt även för föräldrar och naturligtvis eleverna.

Drogvaneundersökningar visar att uppemot var fjärde elev i gymnasiet har testat narkotika. Ungefär en elev i varje klass uppger i undersökningarna att de använt narkotika de senaste 30 dagarna. Det förekommer att elever kommer drogpåverkade till skolan som i vissa fall fungerar som en marknadsplats för droger.

Det är en allmänt spridd myt att det är narkotikalangare som introducerar ungdomar i narkotikamissbruk genom att truga på dem narkotika. I själva verket handlar det så gott som alltid om att man första gången blir bjuden av någon man känner väl. Ju närmare vänskap desto större risk att man låter sig övertalas att prova.

Många skolor runt om i Sverige vill göra sina skolor till narkotikafria miljöer och använder sig på lite olika vis av drogtester.

Utbildningsnämndens ordförande i Upplands Väsby, Per-Erik Kanström, och rektor Kjell Rosenqvist vill att eleverna vid kommunens gymnasium Vilundaskolan frivilligt ska gå med på att låta sig drogtestas vid misstanke om narkotikamissbruk. Skolan har haft en del problem med missbruk och genomfört ett tiotal drogtester de senaste två åren. Nu vill de politiskt ansvariga i kommunen gå vidare och försäkra sig om att alla elever som börjar på Vilundaskolan i höst är beredda att ställa upp på drogtester.

Jag tycker att politiker och skolledning är förtjänta av högsta beröm för sin ambition att göra Vilundaskolan till en drogfri arbetsplats för eleverna.

Skolverkets jurister har sagt att det system man vill införa på Vilundaskolan är olagligt, vilket – tyvärr – kan vara korrekt. När en kommun agerar som myndighet måste det alltid finnas lagstöd för det man gör. Hur kommunala gymnasieskolor ska handskas med drogtester av eleverna finns inte reglerat i skollagen eller annan tillämplig lag. Detta är mycket otillfredsställande.

Det är regeringens ansvar att se till att frågan om drogtester på gymnasiet tydligt regleras i lag.

Etiketter:

Annonser