Mobilisering för de glömda barnen

STOCKHOLM Stora brister i myndigheters samordning och stöd för barn till missbrukare eller psykiskt sjuka konstateras i nya rapporter. Med en landsomfattande kraftsamling vill regeringen vända utvecklingen.

– Nu är det de glömda barnens tur!, konstaterade folkhälsominister Maria Larsson (kd) som i måndags inledde en nationell satsning med 21 regionala konferenser med över 7000 deltagare i landet.
Vid en satellitsänd konferensen från Stockholm deltog bland andra drottning Silvia och representanter för Rädda Barnen, Bris och Barnombudsmannen.

Dessa utsatta barn brukar till antalet anges till omkring 200 000 i landet, men uppgiften är från 1990-talets början och minister misstänker den är inaktuell, bland annat mot bakgrund av den ökade alkoholkonsumtionen. Hon har därför uppdragit till Folkhälsoinstitutet att försöka kartlägga och få fram en mer realistisk siffra.

Varje kommun ska förebygga och erbjuda stöd för utsatta barn när föräldrarna dricker för mycket eller annars inte orkar med. Men enligt flera rapporter brister detta förväntade samhällsstöd.

Särskilda stödgrupper finns idag i 75 procent av kommunerna för barn till missbrukare, men dessa når ändå bara omkring två procent av de utsatta barnen, enligt en undersökning som IOGT-NTO:s juniorförbund presenterades i somras.

Och det finns flera andra svagheter lokalt, visar en enkät med 100 socialarbetare och 100 grundskolerektorer som Alkoholkommittén beställt.

För att upptäcka barn som far illa eller är på väg att göra det behöver socialtjänsten få information från dem som dagligen möter barnen, exempelvis på skolor, barnavårdscentraler och barnpsykiatrin. Men endast var fjärde rektor och sjätte socialsekreterare anser att det samarbetet fungerar.
Och bara var tredje grundskola har en handlingsplan eller policy för att hitta och stödja missbrukarnas barn. Risken är alltså stor att skyddsnäten inte fångar upp dem.

Regeringen vill för att vända utvecklingen och pekar bl a behov av kompetensutveckling för olika personalgrupper som arbetar med utsatta barn. Stimulera bättre samverkan mellan lokala myndigheter och frivilliggrupper.

För detta år har regeringen avsatt 100 miljoner kronor till länsstyrelserna, varav hälften är öronmärkta för kommuners arbete med utsatta barn. Men ännu finns pengar kvar att söka, påminde folkhälsoministern.

Men det är inte bara resurser som behövs. Betydligt fler socialsekreterare efterlyser mest tydligare rutiner mellan skola, socialtjänst och polis och större engagemang från ledning och politiker.

– Jag har tagit initiativ till en nationell mobilisering och markering av att stödet till dessa barn måste prioriteras av alla. Att inte tillhandahålla tillräckligt stöd till barn till föräldrar med missbruk är inte bara en beklaglig brist – vi lever inte heller upp till barnkonventionens princip om att barnets bästa ska komma i främsta rummet, säger Maria Larsson.

• Fotnot: Läs folkhälsoministerns debattartikel i DN: “Skolan förmår inte hjälpa när föräldrarna dricker“. Samt hennes tal vid konferensen ”Dags för barnen”.

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd
Foto: Drugnews

Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.

Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…
Kampanjveckan Spela Roll.

Läs mer

Etiketter:

Annonser