Schlyter vill stoppa spritturismen

BRYSSEL Enskilda länder ska kunna införa lägre införselkvoter på alkohol och tobak. Och även ha gränskontroller för att motverka smuggling av bland annat alkohol, vapen och narkotika. Det säger Carl Schlyter, Miljöpartiets toppkandidat i EU-valet, i en @-intervju med Drugnews.

• Drugnews: Hur avser du driva alkoholfrågor i Europaparlamentet?

– Jag kommer bland annat att driva höjda minimiskatter, att alkohol ska undantas från handelsavtal, att medlemsländerna själva ska få avgöra om de vill förbjuda alkoholreklam. Och att man inte ska få bidrag för mark man odlar vin på och inte heller ska EU ha marknadsföringspengar för vin eller destillationsbidrag, svarar Carl Schlyter som sedan 2004 varit EU-parlamentariker för Miljöpartiet och nu ställer upp för omval.

Schlyter är 41 år, pendlar mellan Linköping, Bryssel och Strasbourg. Miljöpartiet ingår i den gröna grupen i EU-parlamentet

• Bör Sverige enskilt sänka införselkvoterna för att hejda alkoholfloden om
EU inte allmänt beslutar minska dem?

– Ja, denna fråga har jag arbetat mycket intensivt med och personligen uppvaktat fem EU-kommissionärer i frågan. Jag vill tillämpa samma princip som för internetsprit. Det vill säga att man betalar punktskatt vid införsel utöver ett par semesterflaskor.

– Denna logik har EG-domstolen godkänt för internet sprit och innebär inte ett absolut förbud för privat import, men det stoppar däremot all spritturism. Det blir helt enkelt olönsamt att åka utomlands för spritens skull.

• Hur ställer du dig till s.k. harm-reduction på drogområdet?

– Harm reduction för att minska lidande och sjukdomspridning ställer jag mig positiv till. Men det får inte innebära att man trappar ned insatserna för att minska drogmissbruk eller ett uppluckrande av den restriktiva drogpolitiken.

• Hur ska du agera i narkotikafrågan om du blir vald till EU-parlamentet?

– Jag kommer att agera för en strikt narkotikapolitik och mot alla typer av liberaliseringsförsök.

• Bör säljförbudet av svenskt snus hävas i unionen?

– Jag anser att varje medlemsland ska ha rätt att själv bestämma om de vill tillåta snus eller ej.

• Hur bör Sverige driva drog- och folkhälsofrågor under EU-ordförandeskapet i höst, tycker du?

– Alkohol och droger innebär stora sociala problem både för missbrukare och anhöriga, i synnerhet för barnen. Missbruket medför också stora samhällskostnader. Jag tycker att Sverige ska driva att EU höjer minimiskatterna på alkohol och tobak och sänker de tillåtna införselkvoterna mellan länderna.

– Samtidigt ska enskilda länder kunna införa lägre införselkvoter. Sverige bör även driva att varje medlemsland ska ha rätt att införa gränskontroller för att motverka smuggling av bland annat alkohol, vapen och narkotika.

• Hur kan bekämpning av grov organiserad brottslighet förbättras i Europa?

– Brottsbekämpning är främst en nationell fråga även om samarbete naturligtvis kan vara både nödvändigt och önskvärt i vissa fall. Men polisiärt samarbete inom EU ska alltid vara på frivillig basis – vi vill absolut inte ha polisstrukturer på EU-nivå. Centraliseringen av makt till EU innebär att människors möjligheter att påverka minskar.

– EU har under senare år blivit allt mer brutal genom att man rest murar mot resten av världen och har en egen säkerhetsmyndighet, Frontex, som ska ansvara för bevakningen av EU:s yttre gränser. Ett formaliserat polissamarbete skulle driva på denna utveckling ytterligare. Endast svensk polis ska ha rätt att agera i Sverige, avslutar Carl Schlyter.

Tema: EU-VAL 09

EU-valet 2009

I Europa-parlaments-
valet
4-7 juni ska 736 parlamentariker utses från de 27 medlemsländerna, 375 miljoner människor har rösträtt. I svenska EU-valet 7 juni (förpost-röstning pågår) ska 18 ledamöter utses.


(mer…)

Läs mer

Etiketter:

Annonser