KD vill behålla förbudet att knarka

Kristdemokraterna vill höja alkohol- och tobaksskatterna, slå vakt om Systembolaget och behålla konsumtionsförbudet för narkotika. Folkhälsominister Maria Larsson (KD) uppger i Drugnews valintervju att hon även vill utveckla samarbetet med frivilligorganisationerna.

Maria Larsson, född 1956, uppväxt på en bondgård i Småland, bor sedan snart trettio år i Gnosjö. Är utbildad lärare, gillar teater och politik – är förste vice ordförande i KD. Sedan 2006 är hon äldre- och folkhälsominister i Alliansregeringen.

• Har du själv i din vardag mött alkohol- eller andra drogrelaterade problem?
– Ja, som lärare i många år har jag kommit i närkontakt med konsekvenserna för barn av vuxnas alkohol- och drogproblem. Dessutom har jag, som de flesta andra, i min bekantskapskrets haft människor som dricker för mycket och som är oroliga för det, svarar Maria Larsson i en epost-intervju.

• Frågor om ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak) har allt mer samordnats till regeringskansliet. Har det påverkat prioritering, engagemang och insatser på området?
– 
Ja, det är viktigt att vi har kunnat ge långsiktiga besked om den statliga nivåns åtagande på ANDT-området, att vi är en uthållig partner till kommunerna. Samordningen mellan departementen har gett tydlighet i politisk ledning av arbetet och vad berörda myndigheter ska göra. Den dialog vi för med den regionala och lokala nivån leder till ökat engagemang.

• Bör skatterna på öl, vin och starksprit ändras (upp, ned eller på samma nivå som idag)?
– Att upprätthålla ett högt pris på alkohol är jämte försäljningsmonopolet de viktigaste inslagen i en restriktiv alkoholpolitik, därför har vi motsatt oss skattesänkningar på alkohol. Av samma skäl prövar vi varje år om skattenivåerna på alkoholdrycker kan höjas. Vår bedömning är att det är rätt att höja alkoholskatterna den kommande mandatperioden, med tanke på att vi fått en realprissänkning på Systembolaget.

• Gårdsförsäljning av alkohol utreds kontra EU-regler och folkhälsa. Bör lokala producenter få sälja även om det skulle äventyra Systembolagets detaljhandelsmonopol?
– Nej, gårdsförsäljning av alkohol kan endast tillåtas om det inte äventyrar Systembolagets detaljhandelsmonopol, är förenligt med EU-rätten och inte innebär negativa konsekvenser för folkhälsan, understryker hon.

Med en befogenhet för myndighet att ingripa kan förstagångs-brukare av narkotika få det uppvaknande som behövs


Maria Larsson

• Sverige har ett konsumtionsförbud av narkotika. Bör det ses över och eventuellt avskaffas?• Drogtester är en omstridd metod. Bör frivilliga och slumpmässiga tester få användas som del i förebyggande policy för skolelever?• Personer med beroendeproblem hamnar ofta mellan stolarna. Missbruksvården utreds – bör den omorganiseras, vem ska vara huvudman och bör vårdgaranti (insats inom viss tid) införas?• Hundratusentals barn växer upp med föräldrar med riskabelt bruk av alkohol eller andra droger, men bara någon procent av dessa “glömda barn“ får särskilt stöd. Hur kan fler nås?• De flesta rökare börjar röka i tonåren och många kan själva handla – trots åldersgräns på 18 år. Vad vill ni göra åt det?• Internationella militära insatserna i Afghanistan för bl a demokrati, säkerhet och utveckling, och mot terror och knarkproduktion ifrågasätts. Bör Sverige militärt stanna kvar?
– Sverige ska ta sitt ansvar och delta i internationella insatser, för att möjliggöra fred och säkerhet. Säkerheten är en förutsättning för utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter. Det ska finnas en svensk trupp i Afghanistan så länge behovet finns kvar. Det svenska biståndet till Afghanistan ska öka. Att lämna nu vore ett svek mot folket i Afghanistan. 


Maria Larsson understryker även vikten av fortsatt internationellt samarbete inom tull och polis och att ta vara på den ökade medvetenheten i EU-länderna om alkoholens negativa sidor.

– Vi driver på för en fortsättning när EU:s alkoholstrategi tar slut 2012 och vi vill vara aktiva i omhändertagandet av den alkoholstrategi som WHO nyligen beslutat anta, avslutar Kristdemokraternas vice ordförande Maria Larsson.

Etiketter:

Annonser