Riksdagsdebatt om ANDT-strategin

STOCKHOLM Förslaget till ny strategi för alkohol-, narkotika-, dopings- och tobakspolitiken åren 2011-2015 debatteras i riksdagen idag, onsdag. Det finns flera konfliktämnen i strategin.

Ett sådant är tobakspolitiken där flera menar att Sverige hamnat på efterkälken.

Miljöpartiet och Vänstern har motionerat om att all tobak ska döljas i butiker för att inte locka till köp. Särskilt unga ska skyddas från att börja röka, resonerar man och hänvisar till att flera andra länder infört exponeringsförbud i affärer.

– Vi vill ju att färre människor ska röka, att de som slutat klarar hålla upp och att färre barn och ungdomar ska börja röka. Då måste försäljningen minska. Det här kan vara en del ihop med många andra åtgärder. Vi måste bli bättre att följa den ramkonvention som Sverige skrivit på, säger Eva Olofsson, ledamot (V) i socialutskottet, till Drugnews.

Regeringen är emot såväl dold försäljning som obligatoriska varningsbilder på tobaksomslag. Man hänvisar till att det saknas statistik för att det minskar tobaksförsäljning. Ett annat skäl är att det skulle blockera tobaksbolagens sista kanal för marknadsföring.

Ett annat hett ämne inför dagens debatt om strategin är ordalydelsen i de övergripande målen. Regeringen föreslår “ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk.“

Alltså nolltolerans mot narkotika och doping, ett minskat tobaksbruk, men vad gäller alkohol betonas inte konsumtionen, man ska istället förhindra allt skadligt drickande. Även om minskad alkoholkonsumtion nämns i såväl regeringsdeklarationen som i underliggande texter i strategin.

De rödgröna partierna anser att det tydligt bör uttryckas i målen att även minska alkoholkonsumtionen.
– Vi vill ha en tuffare skrivning. Hög totalkonsumtion kan leda till att fler hamnar i riskbruk och missbruk, säger Eva Olofsson som även mer vill uppmärksamma våld mot barn och missbrukande kvinnor.

Även frivilligorganisationer har noterat de olika målen.
– Att minskad alkoholkonsumtion inte står med i strategimålet är en eftergift åt alkoholindustrin som bara vill varna för skadligt drickande. Det är en försvagning jämfört med tidigare, säger Mats Gunnarsson, generalsekreterare i Sveriges landsråd för alkohol- och narkotikafrågor, till Drugnews.

Vänstern vill att Sverige tar förnyat initiativ till att sänka de höga införselkvoterna i EU och driver på för alkolås i fordon. De vill även att en handlingsplan tas fram för att minska drickande bland ungdomar.

Miljöpartiet vill att man i strategin driver på för att slippa utsättas för reklam för alkohol och tobak i såväl EU som i Sverige och att det övergripande målet även ska inkludera läkemedelsberoende som beräknas omfatta minst 65 000 svenskar.

Att det väntas bli debatt i alkoholfrågan har också bakgrund i att regeringen kritiserats för liberaliseringar – bland annat med den nya alkohollagen som lättat på flera regler och kan leda till att serveringstillstånd ökar. Den omstridda gårdsförsäljningen är ett annat exempel.

Regeringens förslag till ny ANDT-strategin har fått klartecken av socialutskottet. Med tillägget att utskottets samtliga ledamöter – genom stöd för en S-motion – vill att ett förslag till att kriminalisera så kallad eftersupning tas fram för att hindra förare att komma undan ansvar för rattfylleri.

• ANDT-strategin är tänkt vara samlande för att underlätta statens styrning av insatser av resurser och stöd för prevention, kontroll och vård på området. Samarbete mellan myndigheter och ideella organisationer understryks, särskilt på lokal och regional nivå. Dessutom poängteras metodutveckling, förbättrad tillsyn och forskning.

Riksdagsdebatten om ANDT-strategin inleds vid lunchtid på onsdag och beslut väntas kring klockan 16.

• Fotnot: Socialutskottets betänkande En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken m.m. (2010/11:SoU8).

Etiketter:

Annonser