ANDT-strategi antagen i riksdagen

STOCKHOLM En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, doping- och tobakspolitiken antogs i onsdags eftermiddag av Sveriges riksdag efter en lång debatt. Den innehåller ett övergripande mål och sju långsiktiga mål.

En två och halv timme lång debatt föregick omröstningen av strategin som omfattar åren 2011 till 2015. En samsyn märktes om ANDT-politiken i stora delar och flera anser strategin ambitiös.

En omstridd fråga var dock utformning av strategins övergripande mål: “Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk“.

De rödgröna ville att det i målen även anges att alkoholkonsumtion ska minska, men alliansens förslag antogs med röstsiffrorna 171 mot 135 (SD stödde regeringen).

Barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) sade i debatten:
– Vår ambition är att minska alkoholkonsumtionen, det nämns i underliggande texter i strategin och kan inte bli tydligare.

Hon påpekade att alkoholkonsumtionen ifjol fortsatt minska och att regeringen förannonserat att höja alkoholskatterna med 13 procent och tobaksskatten med 8 procent. Men utan att ange när.

Hon fick frågor om gårdsförsäljning av alkohol och varför hon skickat ut ett omstritt utredningsförslag på remiss och inte i papperskorgen.
– Jag kommer aldrig att lägga ett förslag i denna kammare som kan riskera detaljhandelsmonopolet, svarade Maria Larsson.

De reservationer som oppositionen hade om strategin nedröstades. Undantag att riksdagen (efter flera motioner) uppdrar till regeringen att ta fram förslag att kriminalisera så kallad eftersupning i trafik, en fråga som diskuterats i decennier.

Förslag som röstades ner var exempelvis om skarpare tobaksåtgärder med dold försäljning, särskild handlingsplan mot ungas drickande, gå före EU med alkolås i all yrkestrafik och åter initiera en minskning av de höga införselkvoterna för alkohol.

I debatten framhölls vikten av att stödja barn i missbrukarfamiljer och att lokalt arbeta drogförebyggande för att skydda ungdomar. Eckerö kommun sågs som gott exempel där ungdomars drickande mer än halverats sedan vuxna enats om att inte tillåta alkohol till de under 18 år.

Flera riksdagsledamöter hoppades också att nätdroger effektivare ska stoppas med den nya narkotikalagen från 1 april som ger tull och polis rätt att omhänderta ännu inte klassade droger.

Den nu antagna ANDT-strategins effekter ska mätas framöver. Öppna jämförelser, uppföljning, årliga konkreta åtgärdsprogram ska tas fram. 260 miljoner kronor per år är öronmärkta för drogförebyggande insatser under mandatperioden.

• Fotnot: Länk till antagna ANDT-strategin och hur partierna och ledamöterna röstade i åtta delmoment.

Långsiktiga mål

ANDT-strategins sju långsiktiga mål är:
1. Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska.

2. Barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning eller tobak.

3. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller debutera tidigt med alkohol eller tobak ska successivt minska.

4. Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.

5. Personer med missbruk eller beroende ska ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.

6. Antalet döda och skadade på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.

7. En folkhälsobaserad och restriktiv syn på ANDT inom EU och internationellt.
(Källa: regeringen)

Etiketter:

Annonser