SKL: flytta inte ansvar för missbruksvård

STOCKHOLM Flytta inte huvudansvaret för missbruksvården till landstingen. Det anser Sveriges Kommuner och Landsting i sitt yttrande om missbruksutredningen. Remissinstanserna är mycket splittrade i frågan.

Vårdförbundet, läkarföreningar, Folkhälsoinstitutet, Famna och Sveriges förening för Beroendemedicin är några av dem stöder utredningens förslag att lägga ansvaret för behandling av missbrukare främst på sjukvården, medan kommuner sköter förebyggande och eftervård. Idag är det delat.

Av drygt 100 remissvar som i början av veckan hade kommit in var 25 för att landstinget tar över; 10-talet vill öka socialtjänstens ansvar; ett 60-tal uttalar sig inte eller vill ha nuvarande fördelning.

Omkring en miljon svenskar har ett riskbruk och uppåt en halv miljon missbrukar alkohol, narkotika, läkemedel eller dopingmedel. Många missbrukare hamnar idag mellan stolarna, särskilt de med dubbeldiagnoser, och bara en av fem med beroendeproblem får hjälp. Därför vill utredaren Gerhard Larsson förtydliga ansvaret och nå tidigare upptäckt.

Den tunga remissinstansen SKL säger dock nej till ändrat huvudmannaskap.
– SKL anser att, om det genomfördes, skulle innebära att socialtjänstens roll och ansvar i missbruks- och beroendevården skulle försvagas påtagligt, säger organisationens ordförande Anders Knape efter att styrelsen i fredags beslutats om sitt remissvar.

Han välkomnar dock, såom flera andra remissinstanser, utredarens genomlysning av beroendevården, förslag att stärka individens ställning och ge primärvården större ansvar för tidig upptäckt av beroendeproblem.

Flera ser beroende som både är medicinskt och socialt problem och att breda insatser skulle försvåras om psykosocial behandling tas bort från kommunerna.

Men Gerhard Larssons förslag har försvarare:
– Det vore olyckligt om en nödvändig reformering av missbruksvården förhindras av olika särintressen. Exempelvis fackliga som är rädd att de blir överflödiga, men det handlar även om ekonomi, säger professor emeritus Jörgen Engel, ordförande för Svensk förening för Beroendemedicin, till Drugnews.

Han menar att patienters intresse måste stå i centrum. Särlösningen i Sverige med delat ansvar tycker han är förlegad och fördomsfull om de med beroendeproblem.
– Missbruk är en sjukdom och vårdprofessionen är bäst på att hantera sjukdomar. Dessutom visar enkäter att människor med alkoholproblem hellre går vill ha hjälp av sjukvården, inte socialtjänsten, säger Jörgen Engel.

Det handlar inte om att ta bort insatser, såsom KBT, utan lägga till sådant som forskning och evidens visar fungerar – exempelvis mer läkemedelanvändning mot beroende och återfall, enligt Engel.

Missbruksutredningen innehåller över 70 förslag till förändringar – exempelvis ökad behandling med läkemedel, vårdgaranti för missbrukare, lag om gott bemötande, auktorisering av behandlingshem och att LVM (Lag om vård av missbrukare) slopas och tvångsvård flyttas till psykiatrin.

Flera remissvar är emot att missbrukare ska vårdas inom psykiatrin som, vid sidan av missbruket, inte alla är psykiskt sjuka. Det psykiatriska tvånget får inte bli en “slasktratt“, skriver brukarnätverket Rainbow och påminner om att LPT-beslut (lag om psykiatriskt tvång) inte kan överklagas.

Statens institutionsstyrelse – som idag ansvar för tvångsvård av missbrukare – anser att utredaren glömt de mest utsatta missbrukarna när han föreslår att LVM ska slopas och att landstingen ska ta över vården. De som idag kommer till de statliga behandlingshemmen intierat av kommunala beslut. SiS:s generaldirektör Ewa Persson Göransson har i SvD livligt debatterat helhetssyn och missbruk med Gerhard Larsson i veckan.

Utbyggnad av sprutbyten är en annan het fråga hos flera som yttrat sig. Och IOGT-NTO och Blå Bandet med flera varnar för en medikalisering av missbrukvården om substitutionsbehandling (Metadon och Subutex) byggs ut och betonar mer prevention och drogfria alternativ. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle vill återinföra socialläkare – anställda av kommuner, men kontakt med sjukvården – för att se till de mest nergångna missbrukarnas behov.

Justitiekanslern pekar i ett yttrande på svårighet att överblicka om utredningens förslag, löser identifierade problem, exempelvis i tvångsvården. Men avstryker även av integritetsskäl förslagen till nationella vårdregister.

Långt över 200 remissyttrandet väntas in, många har fått dispens från att förra lördagen var deadline. Regeringen ska nu gå genom den omfattande utredningen (över 900 sidor) och remissvaren.

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Etiketter:

Annonser