Dags för en Lex Anna Lindh

Det är dags för en Lex Anna Lindh för att stoppa drogpåverkade brottslingar. Det skriver Per-Erik Lundberg, narkotikapolis och ordförande i RNS, apropå flera uppmärksammade domar i Högsta domstolen.

Utrikesminister Anna Lindh blev eftermiddagen den 10 september 2003 allvarligt knivskuren på varuhuset NK i Stockholm. Hon avled dagen efter.

Två veckor senare greps Mijail Mijailovic som sedermera dömdes.

Under utredningen visade sig Mijailovic vara grav missbrukare av narkotikaklassade läkemedel. Periodvis hallucinerade han och det uppstod en diskussion om detta berodde på psykisk sjukdom eller missbruk av bensodiazepiner. Mijailovic förklarades tillräknelig och dömdes till livstids fängelse.

Mönstret med en kraftigt påtänd missbrukare som utan uppenbara motiv gör ett besinningslöst angrepp på en person är välkänt bland poliser.

En nyhet med bensodiazepinmissbruk under senare år är att sådana medel används uppsåtligen vid s.k. strategiskt bruk. Det innebär att gärningsmän avsiktligt berusar sig för att underlätta genomförandet av brott. Verkan uppstår genom att medlen verkar hämningslösande. Resultaten kan bli besinningslös aggressivitet även vid små provokationer. Den påverkade brottslingen ryggar inte för grovt våld. Den strategiska aspekten var en viktig del i HD:s beslut 2003 att skärpa straffen för olovlig hantering av flunitrazepam (Rohypnol m.fl.).

Denna typ av våldsdrivande påverkan skiljer sig från “snedtändningar“, “fyllegrejer“ och liknande reaktioner.

I en dom under hösten 2011 har Högsta domstolen (B 2130-11) dömt en person för grov misshandel till tre år sex månaders fängelse och därmed ändrat hovrättens dom för försök till dråp. Efter ett långt resonemang om bland annat uppsåt fann HD att den påverkade gärningsmannen inte hade uppsåt att döda när han stack offren i halsen med kniv.

Och häromdagen sänkte HD på straffet för en man som i psykotiskt tillstånd efter kraftig berusning med samurajsvärd angripit sin sambo (B 4234-11).

Även om det finns reservationer har domarna kommit att uppfattas så att det kan vara en förmildrande omständighet att vara drogpåverkad vid begåendet av ett brott. Det är tveksamt om Mijailovic hade kunnat dömas för mord med HD:s nya tolkning av uppsåt.

Missbruk av detta slag förskjuter gärningsmannens varseblivning före och under brottet och ökar hans riskbenägenhet. Han minskar sin förmåga att reagera adekvat på uppmaningar från exempelvis poliser. Det ökar risken för skada både för gärningsmannen och polisen, men även för tilltänkta offer och allmänheten.

Den svåra sanningen är att det idag inte finns juridisk, filosofisk eller psykiatrisk forskning som kan klargöra hur mycket uppsåt och insikt en person hade under kraftiga självframkallade rus med exempelvis bensodiazepiner.

Dagens medicinsk-etiska regler förbjuder experiment på människor för att se hur avhämmade missbrukare kan bli vid olika påverkansgrad. Eftersom medlen ofta blockerar minnesbilder minns de i efterhand inte sina intensioner och handlingar.

Högsta domstolen stöder sitt beslut på den europeiska rättstraditionen. Men det är ett föråldrat sätt att betrakta självförvållade rus med läkemedel, narkotika m.m. Sådant missbruk är ett fenomen huvudsakligen under de senaste 30–40 åren.

Svenska kriminella har varit internationellt ledande då det gällt att utveckla nya rusformer som är ändamålsenliga för genomförandet av planerade brott. Snarare är det så att vi genom våra mycket väldokumenterade erfarenheter av detta slag av missbruk och dess brottsdrivande processer har unika underlag för att utveckla en ny juridisk doktrin – även för övriga Europa.

Eftersom HD sagt sitt går det troligen inte att i en handvändning åter ändra praxis. En ändring kan komma endast genom att Brottsbalkens bestämmelser skrivs om.

Det bör ske så att självförvållat rus eller självförvållad drogrelaterad personlighetsförändring alltid betraktas som en försvårande omständighet.

För att hedra Anna Lindhs minne och påminna om den betydelse som gärningsmannens självförvållade rus hade för hennes död bör riksdagen besluta om ändringar i den riktningen. Med en skyndsam handläggning kan nya bestämmelser träda i kraft på tioårsdagen av hennes död.

Etiketter:

Annonser