Mindre alkohol och tobak – mer knark

STOCKHOLM Alkoholkonsumtion och tobaksrökning minskar i landet, medan narkotika har en mer bekymmersam utveckling. Det visar en ny CAN-rapport om drogutvecklingen i Sverige.

Den bygger på Centralförbundet för alkohol- och narkotikautvecklings sammanställning och analyser av såväl enkäter om skolelevers drogvanor, narkotikapriser, försäljningsstatistik, polisens och tullens beslag etc.
(Flera enskilda siffror och trender tidigare redovisade i Drugnews).

Alkoholen ligger på en relativt historiskt hög nivå efter EU-inträdet. Men har minskat sedan toppåret 2004 från 10,5 liter till 9,5 liter år 2011 omräknat i ren sprit per invånare över 15 år.

Minskningen är tydligare bland män än bland kvinnor. Konsumtionen minskar mest bland ungdomar (i grundskolans årskurs 9) och även unga vuxna (men från hög nivå) , medan drickande ökat något bland kvinnor över 60 år. Andra positiva indikatorer är att dödlighet i alkohol visar på en svag nedgång senaste åren och att fler tonåringar inte alls dricker alkohol.

– Det finns en nykterhetstrend i Sverige och det syns tydligt bland de yngre. Det har gjorts många insatser för att minska drickandet i den här gruppen och nu ser vi resultatet. Men vi kan inte glömma bort de äldre. Antalet döda i alkoholrelaterade leversjukdomar bland äldre kvinnor har fyrdubblats sedan EU-inträdet. Det här är en grupp vi måste stötta betydligt mer, säger Anna Carlstedt, ordförande IOGT-NTO, i en kommentar.

Även tobaksrökning fortsätter att minska sedan 1980-1990-talen, enligt CAN. Dagligrökare har sjunkit sedan millennieskiftet till ifjol sjunkit från cirka 21 till 15 procent bland kvinnor och 17 till 13 procent bland män. Bland 15-16-åringar har dagligrökning minskat från 15 till 11 procent bland flickor och cirka 10 till 8 procent bland pojkar, enligt skolenkäter.

Narkotikaläget är svårare att analysera, men verkar inte följa samma gynnsamma utveckling. Tillgången verkar hög enligt lägre gatupriser och relaterade dödsfall har efter år 2006 åter ökat, år 2010 avled cirka 320 män och 100 kvinnor med narkotikarelaterad diagnos.

Trenden med minskande andel skolelever i årskurs 9 på grundskolan som prövat illegala droger verkar ha brutits från 2006/2007 och ligger kvar på ungefär samma nivå (2011: pojkar 9 procent, flickor 6 proc.). Bland gymnasieelever (årskurs 2) ökar andelen som prövat narkotika bland pojkar senaste åren (cirka 20 procent ifjol), men är mer stabil bland flickorna (14 proc.).

• Fotnot: Rapporten “Drogutvecklingen i Sverige“ (CAN-rapport 130, pdf-fil, 302 sidor) är en årligt återkommande redovisning om konsumtionsutvecklingen av alkohol, tobak, doping, sniffning och narkotika. Faktaspäckad med olika källor, tabeller och även internationella jämförelser.

Tema: UNG & NYKTER

Allt fler ungdomar väljer nykterhet.
Cirka nio av tio skolelever i nionde grundskoleklassen (ca 15-16-år unga) hade på 1970-talet druckit alkohol senaste året, det hade i samma åldersgrupp mitten av 2010-talet sjunkit till nedåt 40 procent. Historiskt låga siffror i Sverige, enligt CAN:s skolenkäter.

Förklaringen är oklar – forskare nämner bl a ändrade umgängesvanor (mer via internet), nya hälsotrender, effekter av drogförebyggande insatser, mer föräldrakontroll, ökad ålderskontroll, fler unga med bakgrund i icke-alkoholkultur… Men man vet inte säkert.

Även tobak brukas mindre av unga, medan narkotikautvecklingen inte visar samma nedgång.
Det finns dock ännu ungdomsgrupper där det dricks mycket och langning via sociala medier och av insmugglat har ökat.

Också i Europa dricker och röker färre skolelever, även om berusningsdrickande är ganska högt (cirka en av tre druckit sig full senaste månaden), visar nya stora Espad-enkäten år 2015 där 96 000 tonåringar i 35 länder deltagit. Sverige sticker där ut som enda land där flickor dricker mer än pojkar.

Läs mer

Annonser