Regeringen ser över LVU-regler

STOCKHOLM Regeringen har beslutat att en särskild utredare ska se över bland annat lagen om vård av unga. Uppdraget ska redovisas senast den 3 mars 2014.

Syftet med utredningen är enligt regeringen att stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten för barn och unga som tvångsvårdas enligt Lagen om vård av unga, LVU. Förslagen ska också bidra till kvalitetsutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården, med särskilt fokus på tvångsvård.

Utredaren ska genomföra en övergripande översyn av LVU och analysera behovet av förändringar och förtydliganden av bestämmelserna om tvångsvård av barn och unga enligt LVU. Utöver detta ges en mängd mer detaljerade uppdrag, bland annat ska utredaren se över gränsen mellan LVU och lagen om psykiatrisk tvångsvård fungerar i praktiken och överväga behovet av åtgärder för att förtydliga ansvarsfördelningen inom området.

En annan fråga som utredningen ska se över är de tvångsåtgärder, så kallade särskilda befogenheter, som det finns möjlighet att använda sig av vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem. Enligt regeringens direktiv ska utredningen komma med förslag som bidrar till att stärka den enskildes rättssäkerhet och ge ökad tydlighet och förutsägbarhet.

Den nya utredningen tillsätts bland annat för att Barnskyddsutredningen, som hade i uppdrag att göra en översyn av bestämmelserna om skydd och stöd för barn och unga i socialtjänstlagen och LVU, inte hann med en total översyn inom ramen för den tid man haft till förfogande.

Regeringens kommittédirektiv (pdf): Direktiv 2012:79

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd
Foto: Drugnews

Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.

Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…
Kampanjveckan Spela Roll.

Läs mer

Etiketter:

Annonser