Unikt samarbete i arbetslivet i Kronoberg

Istället för att fortsätta vänta på regeringsförslag på missbruksområdet har vi i utformat en ny samverkansmodell på beroendeområdet i Kronobergs län för att fler ska få hjälp. Det skriver Hanna Walleij Sandahl och Christel Blondin, i hälsoföretagen Previa respektive En Dag i Taget.

Dagens beroendevård misslyckas med att nå merparten av sin målgrupp – med stort lidande och höga kostnader som följd. Enligt regeringens missbruksutredning nås bara 1 av 5 för vård. Många av dessa är människor som har både jobb, bostad, familj och ett relativt intakt socialt liv, med andra ord långt ifrån bilden av människan på parkbänken med ett tungt beroende.

Men även den med måttliga problem kan behöva hjälp att ändra sina alkohol(o)vanor. En proposition utifrån missbruksutredningens betänkande dröjer vilket är olyckligt. Arbetslivet skulle vara betjänta av stöd och riktning för det framtida arbetet. AB Previa i Växjö och En Dag i Taget AB har istället utifrån kunskapsläget tillsammans utformat en samverkansmodell som gör att fler i arbetslivet nu kan få stöd och hjälp.

Cirka en miljon människor i Sverige beräknas ha mindre till mer omfattande alkoholproblem (riskbruk till omfattande beroende). Uppskattningsvis har cirka 350 000 utvecklat ett alkoholberoende. Till detta ska också läggas antalet människor med ett riskbruk och beroende av narkotika, men också doping, och läkemedelsberoende. Kostnaderna för samhället beräknas till 35 miljarder kronor, men det finns även de som skattat kostnaden till 150 miljarder årligen.

Under de senaste åren har debatten tagit fart och då utifrån studier som visar att en majoritet av de människor som har alkoholproblem är ytterst motvilliga till att söka hjälp i den vård som idag erbjuds via kommunerna. Den är inte tillräckligt attraktiv därför att den är anpassad för tyngre beroende med komplicerade sociala problem, vilket inte stämmer överens med hur den totala målgruppen ser ut.

De senaste årens forskning och det s.k. riskbruksprojektet har gett arbetsgivare goda motiv att tidigt upptäcka och åtgärda alkoholproblem. En förhöjd och riskabel alkoholkonsumtion, så kallat riskbruk av alkohol, kan leda till ökad ohälsa, sjukfrånvaro, felhantering och olycksrisk på en arbetsplats.

Arbetsgivaren har också enligt lag en skyldighet att se till att arbetet bedrivs på ett säkert sätt för att trygga arbetsmiljön för att förebygga t.ex. olyckor. Riskbruk kan även leda till allvarligare alkoholproblem, såsom skadligt bruk eller beroende om det inte uppmärksammas i tid. Sammantaget kan dessa risker och problem leda till ökat lidande för den enskilde och dess anhöriga, men också kostnader för såväl arbetsgivaren som samhället.

Arbetet med alkohol och droger i arbetslivet har med åren utifrån kunskapsläget förändrats från att ensidigt fokusera på tungt beroende, breddats till att betrakta alkoholkonsumtionen på samma sätt som betydelsen av vad vi äter, motion och tobak. Alltså ett hälsofrämjande perspektiv som för oss bort från det moraliska synsätt som dominerat och som gör det möjligt att upptäcka riskabel hälsopåverkan tidigare.

Till förfogande finns olika programverksamheter med flera olika kunskapsbaserade metoder. Det innebär korta interventioner, men utdraget över månader då tiden många gånger är avgörande för återhämtning och en ny livsstil.

Vi anser att missbruksutredaren har rätt i att fler kan få hjälp då Företagshälsovården tar ett större ansvar för området. En proposition från riksdagen hade självfallet varit önskvärt för att ge arbetslivet ett stöd och en riktning i hur man vill att vi ska arbeta framledes. Men genom vårt unika samarbete och att göra det som föreslås, ser vi nu en positiv utveckling!

AV
Hanna Walleij Sandahl
distriktschef, Previa i Växjö

Christel Blondin
kognitiv beroendeterapeut, En Dag i Taget

• Fotnot: AB Previa är ledande inom företagshälsa med 1 000 anställda på 70 orter i landet. En Dag i Taget är ett kunskapsföretag för tidig upptäckt av alkoholproblem och samverkar med företagshälsovården – verksamt i Växjö, Kristianstad, Lund och Malmö.

Etiketter:

Annonser