Skärpt kontroll av familjehem föreslås

Övergrepp mot omhändertagna barn och unga förekommer fortfarande. Regeringens utredare vill skärpa tillsynen av familjehem och jourhem, men även av privata konsultstödda hem.

Få barn är så utsatta som de som skilts från sina biologiska föräldrar efter att bedömts farit illa i hemmiljön. Det visade barnahemsskandalen där tusentals barn som omhändertagits av staten på 1900-talet utsatts för vanvård och övergrepp i sin nya hem.

Håkan Ceder
Håkan Ceder

I tisdags lämnade utredaren Håkan Ceder ett delbetänkande till barnminister Maria Larsson med förslag för att förebygga att fler barn drabbas framöver.
”Vi måste göra allt som står i vår makt för att skydda barnet vid en placering”, skriver Ceder också på DN-debatt.

Han föreslår prövning och utredning i två steg av familjehemmen innan barn placeras. Både av de tänkta föräldrarnas allmänna lämplighet och kontroll i polisens belastningsregister, och om det aktuella hemmet är det bästa för just det barnets behov.

Han vill att blivande familjehems- och jourföräldrar ska gå en obligatorisk utbildning innan. Och att varje kommun som använder jourhem, även om flera kommer utnyttjar samma hem, måste göra egen utredning och lämna medgivande som omprövas årligen.

Det råder idag brist på platser vid akuta fall och det behövs större utbud av hem. Därför vill han locka fler fosterföräldrar genom information till allmänheten. Även ett nationellt centrum för att samla kunskap och utveckla vården föreslår utredaren.

Samtidigt har en privat marknad uppstått där antalet förmedlare av familje- och jourhem till kommunerna ökat kraftigt. Tillsynen av dessa är begränsad och Ceder föreslår att särskilt tillstånd ska krävas av företag som driver konsulentstödd familjehemverksamhet (idag finns ett hundratal sådana).

Av totalt 11 600 barn och unga under 21 år som ifjol placerades i familjehem, så var nära 1 600 placerade i konsulentstödda familjen i privat regi, visar en granskning av SVT.

Den ökade placering av omhändertagna barn till familjehem via privata företag är något som oroar socialchefer. Sex av nio chefer i en enkät uppger att de är negativa till den utvecklingen.

– Vi har haft svårigheter när det gäller kvalitén och att verkligen ha full insyn i de familjehemmen. Det ska vi egentligen ha. Men det är alltid ett företag som står emellan oss och familjehemmen, säger Birgitta Zaar, enhetschef i Sundbyberg till SVT.

• Fotnot: Delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga” (pdf-fil, 360 sidor). Utredaren föreslår att nya bestämmelserna införs i juli 2015.

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd

D12-SpelaRolllogga1Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.
Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…

Läs mer

Annonser