Färre unga röker och dricker – narkotika ökar

unga har nog flera olika orsaker, enligt Håkan Leifman.
CAN-presentation av skolenkät. Fortsatt minskad alkoholkonsumtion lbland unga har nog flera orsaker, enligt Håkan Leifman.

Skolelevers alkohol- och tobakskonsumtion minskar, men var femte elev har prövat e-cigaretter. Narkotika ökar något, främst av cannabis. Det visar CAN:s undersökning som släppts i Almedalen.

Nära 5 000 elever i nian och 3 800 gymnasieelever i årskurs 2 har deltagit i Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings drogvaneundersökning i vår.

Redan ifjol noterades historiskt låg alkoholkonsumtion bland skolelever, i årets drogvaneenkät är till och med lägst någonsin sedan mätningarna inleddes 1971.

Mindre än hälften av niondeklassarna har druckit alkohol senaste tolv månaderna, 46 procent (43 procent av pojkarna och 50 procent av flickorna). 1971 drack cirka 90 procent alkohol och på 1980-talet 80 procent av 15-16-åringarna.

Bland gymnasieelever är motsvarande siffror 82 procent för flickor (liten ökning) och 76 procent för pojkar.

Även berusningsdrickande har minskat, liksom totalkonsumtion, och debutåldern går upp, (bara cirka 10 procent har druckit vid 13 års ålder).
– De flesta alkoholsiffror pekar ner, även relaterade problem som bråk har minskat. Ungdomar har helt enkelt gått i bräschen för nykterhet, säger Håkan Leifman, direktör på CAN, till Drugnews.

Han presenterade statistiken i onsdags morse i Soberian i Visby och spontana applåder utbröt bland publiken. Han hade lite svårt att förklara den positiva utvecklingen för alkohol.

– Men en bred mobilisering runt landet har nog haft effekt. Kommuner som arbetat mer med prevention ser resultat, säger han.

De tidigare regionala skillnaderna har plant ut, numer är alkoholvanorna ganska lika i exempelvis Norrbotten och Skåne, även i Malmö trots närheten till mer liberala Köpenhamn.

Men även effektivare föräldrakontroll, ökat hälsomedvetande, fler unga med bakgrund i ickealkoholkultur, förlängd barndom, socialt umgänge via nätet kan ha gjort att alkohol fått konkurrens som social plattform.

Summering CAN:s skolenkät 2014.Även här det gäller tobak så har andelen dagligrökare minskat över tid och nått rekordlåga nivåer. Men den nya företeelsen med elektroniska cigaretter förvånar. Cirka var femte skolelev (både i nian och på gymnasiet) har prövat e-cigaretter senaste året.

Hälften av rökarna i årskurs 9 har även prövat e-cigaretter. Men bland de som inte röker vanliga cigaretter är användande av e-cig ovanligt högt.

D15-EcigKlipp2minimi– Siffrorna är högre än vad jag trodde. Att e-cigaretter skulle vara högre bland vanliga rökare är inte oväntat. Men att 31 procent av elever i niondeklasser som använt e-cig senaste året inte använder vanliga cigaretter är värt notera. Det återstår att se om e-cigaretter kan bli en ny inkörsport till tobaksbruk, säger Håkan Leifman.

Medan utvecklingen för alkohol och tobak över tid varit positiv ur ett folkhälsoperspektiv, så är den mer oroande för narkotika bland unga. Även om summan av alla droglasterna minskat, betonar Håkan Leifman.

I årets enkät svarar 9 procent av pojkarna i grundskolans niondeklass och 7 procent av flickorna att de prövat narkotika någon gång, det är ökningar i båda fallen jämfört med ifjol. På gymnasiets årskurs två uppger 20 procent av pojkarna och 14 procent av flickorna att de använt narkotika någon gång.

Det är relativt stabilt ändå bland grundskoleelever, bland gymnasieelever är ökningen stor senare år. Och vid frekvent användning av cannabis minst 20 gånger, så har andelen ökat från 2 procent från tio år sedan till 3,4 procent i år.

Spice (drog med syntetiska cannabinoider), som anses mycket potent och skadlig, har 2,5 procent prövat av elever i niondeklassen och drygt 6 procent av gymnasiepojkar och 2,7 procent av flickorna.

Håkan Leifman, CAN, i Visby
Håkan Leifman, CAN

– Vi vet inte varför något fler elever använder narkotika. Fler unga har även mer tillåtande attityd och tror nedtonar risker med cannabis. En utmaning för drogförebyggare och andra vuxna som arbetar med ungdomar. Klart är att cannabis inte är en ofarlig drog, säger Håkan Leifman.

Malin Thorson, ordförande för Ungdomens nykterhetsförbund välkomnar CAN-siffrorna.
– Mycket roligt att den positiva trenden för alkohol håller i sig. Satsningar i drogförebyggande åtgärder ger resultat, säger hon till Drugnews.

Hon tror inte att utvecklingen med minskad andel unga som dricker alkohol har nått sin botten.
– Nej, botten är ju noll, svårt att nå. Men trenden neråt kan fortsätta. Nu sätts en ny norm där det är längre är normalt att unga ska dricka alkohol, säger hon.

Vad gäller cannabis så tycker UNF-ordförande att enkätsvaren är oroande, men ändå att Sverige ligger på en jämförelsevis låg nivå för unga som regelbundet använder narkotika.

Malin Thorson anser att det är viktigt att vuxenvärlden inte ger efter för legaliseringstrycket, utan vågar ta debatten i alla fora. Och att regeringen fortsätter driva en restriktiv narkotikapolitik.

Data från CAN-enkäten om Skolelevers drogvanor 2014 är preliminära. Här Leifmans presentation från Almedalen (26 bilder). Senare idag visas även lokala siffror för Gotland, där är alkoholkonsumtionen bland unga något högre än rikssnittet.

Annonser