Utredning tillsatt om tobaksdirektivet

Senast den 20 maj 2016 ska EU:s nya tobaksdirektiv varit infört i svensk lagstiftning. Regeringen har nu beslutat att ge lagman Göran Lundahl ett drygt år för att utreda hur det ska gå till. Utredarens ska också utreda om det ska krävas tillstånd för att sälja tobak.

EU:s nya tobaksdirektiv innehåller en hel del skärpningar, även om det slutliga direktivet blev något mer urvattnat än ursprungsförslaget. Det handlar bland annat om att 65 procent av förpackningarna ska täckas av varningstext och varningsbilder. Direktivet innebär också att svenskt snus fortsatt är förbjudet i övriga EU.

Bland de frågor som Göran Lundahl kommer att lämna förslag på handlar till exempel om hur utformningen ska ske av varningstexter och -bilder. Där har den svenska regeringen hävdat att det finns problem med att kräva att en så stor del av cigarettförpackningarna kontrolleras av myndigheterna. Det skulle enligt vissa tolkningar strida mot svensk grundlag.

Eftersom snus fortfarande är tillåtet i Sverige ska utredningen också komma med förslag om nationell reglering av snus.

Utredningen ska också utreda om det behövs några ändringar för att WHO:s protokoll om eliminerande av illegal handel med tobaksvaror ska kunna genomföras i Sverige.

Utöver detta ska utredningen också analyser om det i framtiden ska krävas tillstånd tobaksförsäljning och hur försäljningen av så kallade e-cigaretter ska regleras. Idag räcker det med att den som vill sälja tobak anmäler detta till kommunen, men en majoritet i riksdagen har uppmanat regeringen att utreda hur tillståndsplikt för försäljning av tobak ska kunna genomföras och därefter skyndsamt återkomma till riksdagen med ett sådant förslag.

Annonser