Barn vill ha hjälp här och nu

Barn som lever i familjer med missbruk vill ha hjälp här och nu. Det berättade Karin Alexandersson, forskare  i socialt arbete vid Uppsala universitet, på ett seminarium i Almedalen om hur barn och föräldrar i familjer med pågående missbruk ser på sin situation.

Karin Alexandersson
Karin Alexandersson, forskare i socialt arbete. Foto: Johan Örjes

– Det unika är att vi talat med barn som lever i detta nu, säger Karin Alexandersson.
Totalt har 30 barn och 21 vuxna intervjuats. I några fall från samma familj, men de flesta gångerna var det barn från en familj och vuxna från en annan.

Enligt Karin Alexandersson är budskapet från de intervjuade barnen tydligt.

– Barn säger att de behöver hjälp här och nu och vad de vill är att missbruket upphör och föräldern blir nykter, berättar hon.

I studien har också föräldrar intervjuats. En mamma beskriver till exempel att hon blev jättearg när hon blev anmäld av skolan, ”men det var det som gjorde att jag tog tag i problemet”

Att växa upp i en familj med missbruk innebär inte bara problem under uppväxten, det har också visat sig vara förknippat med förhöjda risker för bland annat psykisk ohälsa och eget framtida missbruk.

Karin Alexandersson påpekar att alla barn inte visar symptom, men alla barn reagerar.

Vid seminariet berättade också Elisabeth Olofsson från Folkhälsomyndigheten om myndighetens utvecklingsarbete när det gäller barn i familjer där det till exempel förekommer missbruk. Myndigheten har ett särskilt uppdrag från regeringen att jobba med frågan under åren 2011-2015. Det pågår 18 utvecklingsprojekt runt om i landet och till hösten kommer resultaten att presenteras, bland annat på ett antal regionala konferenser runt om i landet.

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd
Foto: Drugnews

Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.

Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…
Kampanjveckan Spela Roll.

Läs mer

Annonser