Skärpt hantering av läkemedel föreslås

Mer än var tionde vårdskada kan knytas till felaktig läkemedelshantering. För att öka patientsäkerheten så vill Socialstyrelsen skärpa och förtydliga regler för ordination och hantering av läkemedel.

Fler kontrollstationer, kunskapslyft för hemtjänstpersonal och särskilda krav vid ordination till barn. Det ingår i de förslag till nya föreskrifter som nu skickas på remiss.
– Syftet är att öka patientsäkerheten och effektivisera hanteringen. Fel läkemedel, fel dos av läkemedel och olämplig kombination av läkemedel ligger bakom 12,2 procent av alla vårdskador. Misstag sker längs hela kedjan, från beslut om ordination till iordningställande, administration och överlämnade av läkemedlen. Föreskrifterna berör därför många yrkesgrupper inom olika typer av verksamheter, säger Lisa van Duin, jurist vid Socialstyrelsen, i en kommentar.

Två av tre invånare i Sverige tog i fjol ut ett receptbelagt läkemedel. Reglerna ska nu bli tydligare för vad som ska vägas in i läkarens helhetsbedömning av patientens behov när mediciner skrivs ut. Exempelvis ska annan läkemedelsanvändning, kön, ålder, hälsan och andra behandlingar och utredningar vägas in.

Läkaren som ordinerar läkemedel ska även bestämma tidpunkt för uppföljning eller avslutning av behandlingen. Det ska klart framgå i patientjournalen. Det är viktigt särskilt för medicinering för äldre personer.

I de nya reglerna föreslås hemtjänstpersonal som delar ut läkemedel till äldre få mer utbildning om hantering och risker. Och kontrollera att rätt medicin och dos delas ut.

Vid ordination till barn är viktspannet större än bland vuxna och viktigt att rätta medicindoser ges. Socialstyrelsen rekommenderar att ett IT-baserade ordinationsverktyg särskilt för barn används.

Andra förslag är att vårdgivare regelbundet låter en extern aktör granska kvaliteten på verksamhetens läkemedelshantering – åtminstone en gång årligen. Den som gör i ordning läkemedel utifrån läkarens ordination ska även göra en rimlighetsbedömning över doser.

Nu går förslagen på remiss till 15 september. Nya föreskrifterna föreslås träda i kraft 31 mars 2017.

Förslaget: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården (pdf-fil, 21 sidor).

Annonser