Fler äldre dör på grund av alkohol

Fler äldre dör av för mycket drickande, för kvinnor över 65 år är ökningen särskilt oroande och andelen som vårdats för alkoholrelaterade diagnoser har fördubblats. Kommuners beredskap och kompetens i äldreomsorgen behöver höjas, menar Socialstyrelsen.

Medan alkoholkonsumtion och skador minskar i de flesta åldersgrupper, så ökar det i de äldre generationerna. År 2015 avled över ett tusen personer över 65 år av alkoholrelaterade orsaker, det är 41 procent fler jämfört med 2001.

Bland äldre kvinnor är ökningen mellan åren hela 125 procent, men ökningen är från en lägre nivå. Fyra gånger fler jämnåriga män avlider årligen till följd av sina dryckesvanor.
Medan yngre generationer dricker mindre, så tar många i äldre åldersgrupper med sig sina överlag högre konsumtionsnivåer i pensionsåldern. Hela gruppen 65 år och äldre är växande, idag över 1,9 miljoner personer.

– Det är allvarligt när fler dör till följd av alkohol. Att ta ett glas vin till maten har blivit socialt accepterat, och många tar med sig sina mer liberala vanor upp i åren. Men det finns risk att när man lämnar arbetslivet så ökar drickandet. Alla klarar inte att försöka sätta guldkant på tillvaron med alkohol. Kroppen klarar inte lika mycket och kvinnor är mer känsliga, säger Michaela Prochazka, samordnare för äldrefrågor på Socialstyrelsen, till Drugnews.

I en ny lägesrapport om vård och omsorg o äldre (pdf-fil, 73 sidor), så konstateras även att den specialiserade öppenvården möter fler äldre med alkoholdiagnoser. Andelen kvinnor som vårdas för dessa har fördubblats mellan åren 2006 och 2015.

Det kan dessutom finnas ett mörkertal vad gäller skador till följd av för mycket alkohol. Exempelvis fallolyckor till följd av alkohol missar ofta sjukvården om personen inte är märkbart påverkad. Många äldre intar dessutom flera mediciner, som i kombination med alkohol kan ge biverkningar.

Ofta är det personal i äldreomsorgen som först kan upptäcka alkoholproblem. Men enligt Socialstyrelsens undersökning behöver de få ett bättre stöd. Bara en tredjedel av hemtjänstverksamheter och särskilda boenden har beredskap och rutiner för hur de ska agera vid tecken på missbruk. Likaså behöver primärvårdens ansvar bli tydligare.

– I rätt sammanhang är det alltid bra att fråga den äldre hur det är med alkoholen. Det kan minska lidande och rädda liv, säger Michaela Prochazka på Socialstyrelsen.

Annonser