”Fler insatser krävs mot narkotikadöden”

För att bryta den höga narkotikadödligheten krävs fler och effektivare insatser. Bättre tillgång till läkemedelsassisterad behandling och rena sprutor, bättre samverkan och kunskap, utdelning av motgiftet naloxon och andra skadebegränsande åtgärder. Förslagen finns med i ny åtgärdsplan från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Narkotika- och läkemedelsförgiftningar tar över 900 liv per år och är ett misslyckande och ”en oacceptabel situation som kräver agerande. Varje förlorat liv är ett tecken på att vård och omsorg brister i tillgänglighet, effektivitet och kvalitet”, skriver generaldirektörerna Johan Carlsson och Olivia Wigzell på DN Debatt.
Vanligaste narkotikarelaterade dödsfallen idag i Sverige är opioidöverdoser, självmord med receptförskrivna smärtstillande medel och nya nätdroger (nya psykoaktiva substanser).

I åtgärdsplanen – som på torsdag lämnas till regeringen – föreslås bland annat:
bättre tillgång till behandling med metadon och buprenorfin, och till lågtröskelverksamhet som sprutbyten, som idag erbjuds i bara en tredjedel av landstingen. Man vill även att motgiftet Naloxon mot opiatöverdoser blir tillgängligt för patienter, deras närstående och personal inom polisen och socialtjänsten, vilket kräver en lagändring.

Även utbildning för patienter och anhöriga om riskfyllda situationer kring missbruk, som tecken på överdoser och livräddande insatser som hjärt- och lungräddning behövs. Och ett varningssystem med information till gruppen om nya farliga substanser och exempelvis förorenat heroin i omlopp.

Undersöka hur samverkan kan bli bättre mellan socialtjänsten och sjukvården och kunna fånga upp unga med beroendeproblem, så att de inte hamnar mellan stolarna. Samt ökad kunskap om narkotikarelaterade självmord för att förbättra prevention och minska dödsfall.

Frågan är om åtgärdsplanen räcker för att vända den växande narkotikadöden?
Kritiker har pekat på en eftersatt missbruksvård som inte klarar hjälpa personer i beroende, ofta även med psykiska ohälsa. Men även på en ökad medikalisering, fler Laro-program som behandlar beroendeproblem med läkemedel, medan psykosocial behandling och drogfria alternativ trängs undan.
Problemet med läckage av narkotikaklassade läkemedel från Laro-program som hamnar i gatumissbruk nämns inte i artikeln och i åtgärdsplanen. Däremot nämns behov av att minska överförskrivning av narkotikaklassade läkemedel generellt, för att minska suicidrisken och bättre följa upp dessa patienter.

• Åtgärdsplanen ”Nationellt utvecklingsarbete för att motverka narkotikarelaterad dödlighet – åtgärdsplan med förslag på insatser och aktörer” (pdf-fil 53 sidor).

Tema: Drogdöden

Narkotikarelaterad dödlighet har ökat kraftigt i Sverige, näst högst i EU, enligt EMCDDA. Cirka 900 dödsfall per år senaste åren, enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister. 2018 avled 903 personer i förgiftningar av läkemedel och klassiska illegala droger, (året före 962 dödsfall).  Och 2019 fortsatt liten nedgång till 894 dödsfall.

Opioidläkemedel, heroin och nya substanser dominerar dödsfall i överdoser. Men färre avled av potenta fentanyl-analoger 2018 (bl a efter rättsliga ingripande mot langare och fler klassningar), vilket lett till lägre kurva.
Samband är komplexa och ansvariga pekar åt olika håll. (Folkhälsomyndigheten använder ett EU-index och rapporterar lägre dödstal än Socialstyrelsen, som även tar med underliggande orsak).

En åtgärdsplan tagits fram för vända utvecklingen. Utdelning av motgiftet Naloxon, fler sprutbyten, information och snabbare klassning av nya substanser. Riksdagen har uppmanat regeringen se över narkotikapolitiken och utreda hur drogdöden kan bromsas.

Läs mer

Annonser