”Fler insatser krävs mot narkotikadöden”

För att bryta den höga narkotikadödligheten krävs fler och effektivare insatser. Bättre tillgång till läkemedelsassisterad behandling och rena sprutor, bättre samverkan och kunskap, utdelning av motgiftet naloxon och andra skadebegränsande åtgärder. Förslagen finns med i ny åtgärdsplan från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Narkotika- och läkemedelsförgiftningar tar över 900 liv per år och är ett misslyckande och ”en oacceptabel situation som kräver agerande. Varje förlorat liv är ett tecken på att vård och omsorg brister i tillgänglighet, effektivitet och kvalitet”, skriver generaldirektörerna Johan Carlsson och Olivia Wigzell på DN Debatt.
Vanligaste narkotikarelaterade dödsfallen idag i Sverige är opioidöverdoser, självmord med receptförskrivna smärtstillande medel och nya nätdroger (nya psykoaktiva substanser).

I åtgärdsplanen – som på torsdag lämnas till regeringen – föreslås bland annat:
bättre tillgång till behandling med metadon och buprenorfin, och till lågtröskelverksamhet som sprutbyten, som idag erbjuds i bara en tredjedel av landstingen. Man vill även att motgiftet Naloxon mot opiatöverdoser blir tillgängligt för patienter, deras närstående och personal inom polisen och socialtjänsten, vilket kräver en lagändring.

Även utbildning för patienter och anhöriga om riskfyllda situationer kring missbruk, som tecken på överdoser och livräddande insatser som hjärt- och lungräddning behövs. Och ett varningssystem med information till gruppen om nya farliga substanser och exempelvis förorenat heroin i omlopp.

Undersöka hur samverkan kan bli bättre mellan socialtjänsten och sjukvården och kunna fånga upp unga med beroendeproblem, så att de inte hamnar mellan stolarna. Samt ökad kunskap om narkotikarelaterade självmord för att förbättra prevention och minska dödsfall.

Frågan är om åtgärdsplanen räcker för att vända den växande narkotikadöden?
Kritiker har pekat på en eftersatt missbruksvård som inte klarar hjälpa personer i beroende, ofta även med psykiska ohälsa. Men även på en ökad medikalisering, fler Laro-program som behandlar beroendeproblem med läkemedel, medan psykosocial behandling och drogfria alternativ trängs undan.
Problemet med läckage av narkotikaklassade läkemedel från Laro-program som hamnar i gatumissbruk nämns inte i artikeln och i åtgärdsplanen. Däremot nämns behov av att minska överförskrivning av narkotikaklassade läkemedel generellt, för att minska suicidrisken och bättre följa upp dessa patienter.

• Åtgärdsplanen ”Nationellt utvecklingsarbete för att motverka narkotikarelaterad dödlighet – åtgärdsplan med förslag på insatser och aktörer” (pdf-fil 53 sidor).

Tema: Drogdöden

Narkotikarelaterad dödlighet ökat kraftigt i Sverige, näst högst i EU, enligt EMCDDA. Men en minskning noteras för 2016. Flera avlider i förgiftningar och överdoser av opioidläkemedel och nya substanser (ex. fentanyler). Samband är komplexa och ansvariga pekar åt olika håll. Experter oeniga om statistik. Enligt Socialstyrelsen nya beräkningsmetoder så avled 909 person år 2016 av klassiska illegala droger och narkotikaklassade läkemedel, (Folkhälsomyndigheten redovisade 590 dödsfall till EMCDDA).

Regeringen uppdrog till Socialstyrelsen att ta fram en åtgärdsplan för att vända utvecklingen. Lämnades i april 2017. Bl a Naloxon-projekt, fler sprutbyten, information och snabbare klassning av nya substanser prövas.

Läs mer

Annonser