Fortfarande få utsatta barn får stöd

UPPDAT | Bara några få av de över hundra tusen barn till föräldrar som får missbruksvård nås av kommuners stödinsatser. Det visar en enkät från IOGT-NTO:s Juniorförbund som redovisades i tisdags.

Det är fjortonde gången som Junis sammanställt rapporten om kommuners stöd för barn till föräldrar med riskbruk av alkohol och andra droger. Svaren har denna gång besvarats av 75 procent av landets kommuner och visar att 2 615 barn till missbrukare nåddes av kommuners stödinsatser ifjol.

– Många kommuner klarar inte sitt uppdrag att hitta och stötta de som bäst behöver hjälp. Detta trots att mycket positivt har hänt sen vi började undersöka stödet. Bra forskning och bra metoder har tagits fram, och många personalgrupper har fått utbildning. Men fortfarande når åtgärderna inte fram till barnen, säger Mona Örjes, förbundsordförande i Junis.

Kommunerna anger själva att samverkan mellan skola, vård, socialtjänst och andra aktörer måste bli bättre för att upptäcka barn som har det trassligt hemma och erbjuda dem stöd. På frågan vad som främst behövs för att bli bättre anger de flesta kommuner inte mer resurser, utan att öka samarbete mellan deras olika instanser som viktigaste åtgärd.

Men så gör det då, hur svårt kan det va?, menar Junis som länge följt upp situationen för de utsatta barnen landet runt.
– Visst kan förändringar ta tid – men det får inte ta en livstid! Samverkan är grunden och kommunpolitiker har ett särskilt ansvar för att driva på det, säger Mona Örjes till Drugnews.

Foto: Drugnews

Enligt en kartläggning 2012 av SKL hade minst 100 000 barn i landet föräldrar som var aktuella inom missbruks- och beroendevården. Enligt en tidigare beräkning av Folkhälsoinstitutet finns det närmare 400 000 barn som lever i familjer med riskabel alkoholkonsumtion.

De här barnen och ungdomarna mår dåligt nu, men de löper också stor risk för bestående problem som fysisk och psykisk ohälsa samt ett eget missbruk om de inte får hjälp. Det är helt oacceptabelt att så få barn i familjer med missbruk får stöd, säger Mona Örjes.

Fler kommuner än tidigare erbjuder idag stödgrupper till de utsatta barnen, men det är svårt att nå barnen och det är inte fler som får hjälp, konstaterar Junis. Skillnaderna är också stora mellan kommunerna och deras stödinsatser. Av de 219 kommuner som besvarat enkäten, så kan 90 procent erbjuda någon slags stödverksamhet. Nitton kommuner uppgav att de inte ifjol hade sådant stöd och tre kommuner visste inte om ifall det fanns.

Skolan som möter alla barn kan ha en viktig roll att tidigt upptäcka och stötta utsatta barn. Men blivande lärare är ofta dåligt rustade. I en undersökning som Junis lät göra i höstas svarade sju av tio blivande mellanstadielärare att de inte fått kunskap om barn i missbruksmiljöer under utbildningen.

I rapporten lyfts även fram goda exempel. Exempelvis hur Uppsala kommun börjat samverka mer för att komma bort från parallella stuprör och i forskningsprojektet ”Skol-Bim” med fyra skolor tas fram gemensam policy för att bättre lyckas hitta de ”de glömda barnen”.

I Gävle finns en lyckad stödverksamhet, kallad Grinden. I Småland besöker en dramapedagog, utklädd till ”skyddsängel”, regelbundet alla skolklasser i Ljungby, Markaryd och Älmhult och talar om våld, missbruk och psykisk ohälsa med barnen och om vad de kan göra om det är oroligt hemma. Inom beroendevården i Stockholm finns numer skyldighet att informera, råda och stödja barn till föräldrar med beroendesjukdom och det finns barnombud på varje avdelning.

Även ett par regeringsuppdrag har nyligen initierats om att se över otydlig ansvarsfördelning och ett treårigt utvecklingsprojekt har startats för bättre samverkan mellan skola, vård och socialtjänst.

I grunden handlar det ändå om vuxnas alkoholkonsumtion.
– Alldeles för många vuxna dricker alldeles för mycket alkohol och barnen drabbas, säger Mona Örjes.

Juniorförbundets kommunrapport i år heter ”Med barnets perspektiv” och där går läsa enkätsvaren kommun för kommun på fråga efter fråga.

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd
Foto: Drugnews

Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.

Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…
Kampanjveckan Spela Roll.

Läs mer

Annonser