”Lömska alkoholråd till blivande föräldrar”

Författare bakom ny bok för blivande föräldrar hävdar att några glas glas alkohol i veckan inte är visat ge fosterskador. De sågas av såväl Livsmedelsverket som anhöriga. Dessa lömska råd stöds inte av experter, skriver Katarina Wittgard och Else Henriksson från FAS-föreningen.

Med anledning av Praktika för blivande föräldrar – gravidfakta och barnkunskap på vetenskaplig grund av barnläkaren Cecilia Chrapkowska och professor Agnes Wold vill FAS-föreningen, med stöd av ett stort antal framstående forskare på området göra ett uttalande. Agnes Wold och Cecilia Chrapkowska får inte stå oemotsagda i den viktiga frågan om alkohol och graviditet.

FAS-föreningen är en svensk riksorganisation som arbetar med frågor som rör alkoholrelaterade fosterskador. I vårt arbete ingår bland annat att bevaka forskning och förmedla vetenskapliga rön så att de blir tillgängliga för en bredare publik. Detta sker exempelvis via FAS-portalen, en webbplats som FAS-föreningen driver med stöd från Socialstyrelsen. Eftersom Praktika för blivande föräldrar bland annat behandlar ämnet graviditet och alkohol faller den inom ramen för vårt arbete.

Ny bok

Praktika för blivande föräldrar är en i flera avseende användbar bok med många goda råd. Hela syftet med boken uppges också vara att lära ut ”allt du behöver för att ge barnet och dig själv bästa möjliga start i livet”. Det är därför väldigt motsägelsefullt när Agnes Wold i intervjuer hävdar att boken i just kapitlet om alkohol och graviditet inte ger råd utan endast redovisar forskningsläget.

Mitt i allt det goda i boken finns alltså ”råd” som är så dåliga att författarna inte ens vill kännas vid dem som råd. 

Marknadsföringen av boken är i full gång och ”rådet” från författarna att 5-6 glas vin i veckan inte är farligt för fostret sprids som en löpeld i alla tänkbara medier. Inte bara FAS-föreningen och Livsmedelsverket utan även forskare med specialistkunskap om alkohol och fosterskador, både i och utanför Sverige, har reagerat kraftfullt på detta. Ingen – absolut ingen! – kan nämligen idag säga med säkerhet att 5-6 glas vin i veckan, eller någon annan mängd, inte är skadligt!

Att en viss mängd alkohol inte är bevisad skadlig för fostret är på inget vis samma sak som att det är bevisat oskadligt, vilket är lätt att förledas att tro när man läser boken.

Det är anmärkningsvärt att påstå att man lutar sig mot vetenskapliga forskningsresultat, samtidigt som man konsekvent undviker att nämna de slutsatser som den samlade forskarvärlden är eniga om.

Nämligen:
… att alkoholrelaterade fosterskador sannolikt är den enskilt största kända orsaken till psykisk utvecklingsstörning i västvärlden.
… att det finns ett stort mörkertal för antalet födda med alkoholrelaterade fosterskador, då många barn med skador aldrig blir identifierade.
 
… att man i väntan på säkra gränsvärden alltid bör avråda från alkohol under graviditet
 

Det enda man med säkerhet kan slå fast är att det är helt ofarligt, för både mor och barn, att avstå alkohol under graviditeten.

  • Fotnot: FASD, fetala alkoholspektrumstörningar, omfattar alla typer av fosterskador orsakade av alkoholexponering under fostertiden. Termen började användas officiellt 2004, dessförinnan användes FAS/FAE (Fetal alcohol syndrom/fetal alcohol effects) och flera andra beteckningar.

Av
Katarina Wittgard, kanslichef FAS-föreningen
Else Henriksson, styrelseledamot, webbredaktör FAS-portalen

Annonser