Flera unga tycker föräldrar dricker mycket

Var femte tonåring i nian tycker att deras föräldrar dricker för mycket alkohol och 14 procent har påverkats negativt av de vuxnas drickande, framgår av CAN-rapporten ”Skolelevers drogvanor 2017”.

Rapporten från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning presenterades i torsdags.

– Var tionde elev uppger dessutom att de har velat gömma eller hälla ut alkohol som funnits hemma. För många är det nog ny kunskap att så stor andel har påverkats negativt av en förälders alkoholkonsumtion under uppväxten, säger Siri Thor, utredare och redaktör för rapporten, i en kommentar.

Skolelevers drogvanor i niondeklassen har följts sedan 1971, men det är första gången som det ställts frågor om föräldrarnas alkoholvanor. 6 124 niondeklassare svarade på sex frågor om negativa konsekvenser av någon av föräldrarnas drickande, de som svarade jag på minst hälften av frågorna bedöms växa upp i en missbrukarmiljö.

Elva procent av pojkarna och 17 procent av flickorna framgick lever i en sådan miljö.

Det finns även andra allvarliga följer för unga som oroas över sina föräldrars drickande enligt studien. För elever som haft flera negativa konsekvenser under uppväxten använder även själva alkohol, narkotika och cigaretter i högre grad än andra jämnåriga skolkamrater.

I rapporten får eleverna även svara på enkätfrågor om ungdomars anskaffning, konsumtion och skador av alkohol, narkotika, tobak, dopingpreparat och spel om pengar. Sedan 2004 deltar även elever på gymnasiets årskurs två i enkäten.

Studierna visar även – som Drugnews tidigare rapporterat om – att användning av alkohol och tobak har minskat kraftigt bland elever i nian under en följd av år och har stabiliserats i år på en relativt låg nivå. Vad gäller narkotika är cannabis vanligaste illegala drog och användningen är ganska oförändrad.

CAN-rapporten om skolelevers drogvanor med tabeller, artiklar och extramaterial kan laddas ner  (pdf-fil, 122 sidor). En presentation av Siri Thor via Facebook kan ses här.

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd
Foto: Drugnews

Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.

Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…
Kampanjveckan Spela Roll.

Läs mer

Annonser