Svårt nå barn i missbruksfamiljer

De flesta kommuner uppger idag att de kan erbjuda stödinsatser till barn i familjer med missbruk. Men de har fortfarande svårt att hitta barn och unga till verksamheterna. Bara någon procent får hjälp den vägen, visar Junis nya kommunrapport som släpptes i onsdags.

Det är den 15:e årliga rapporten som IOGT-NTO:s Juniorförbund sammanställt utifrån enkät till landets kommuner. Fler kommuner kan idag hänvisa till någon slags stöd än tidigare, 93 procent i år jämfört med 74 procent för tio år sedan.

Men – bara 2 648 barn i familjer med missbruksproblem nåddes av dessa stödinsatser, vilket är något färre än ifjol.

– Många kommuner klarar inte sitt uppdrag att hitta och stötta de som bäst behöver hjälp. Inte ens alla barn vars föräldrar finns inom beroendevården får stöd, säger Mona Örjes, förbundsordförande i Junis, som presenterade rapporten på ett seminarium i Stockholm.

Mona Örjes och Anna Carlsson Cheikh med Junis nya Kommunrapport. Foto: Drugnews

Två av tre kommuner (67 proc.) har svarat på enkäten. De flesta efterlyser bättre samverkan mellan olika delar inom egna kommunen, (exempelvis mellan socialtjänst, skola och elevhälsa), för att nå fler utsatta barn.
Och yrkesgruper som möter barn, såsom lärare och förskolepersonal, får ingen eller bristfällig utbildning om hur de kan hitta barn i missbruksfamiljer och hänvisa till stöd.

Flera kommuner har undvikit att ange hur många barn de faktiskt når, därför att de inte har riktigt koll på det, berättar Anna Carlsson Cheikh, förbundskonsulent på Junis, för Drugnews.

– Det är mycket stuprör, de olika delarna i kommunen har inte kontakt med varandra. Det är ju viktigt för att fånga upp och kunna erbjuda barn stöd. Det vore även bra om vuxna som kommer till beroendevården får frågan: har du barn därhemma?, säger hon.

Det har beräknats att det finns uppåt 400 000 barn i familjer där det dricks för mycket och används andra droger, men alltså bara färre än 3 000 får organiserat stöd, enligt kommunenkäten.

Dessa barn och ungdomar mår ofta dåligt och löper större risk att utveckla fysisk och psykisk ohälsa, och även själva få missbruksproblem. Men de som får rätt stöd har större möjlighet att det går bra för. Därför är det viktigt att våga se och agera, menar Junis.

I grunden handlar det även om alkoholnormen i samhället.
– Det här är ju inte ett barnproblem, utan ett vuxenproblem. Alltför många vuxna dricker för mycket och barnen drabbas, säger Anna Carlsson Cheikh på Junis.

• Junis Kommunrapport 2018.

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd
Foto: Drugnews

Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.

Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…
Kampanjveckan Spela Roll.

Läs mer

Annonser