Antal i tvångsvård varierar i landet

Antal personer som vårdades dygnet runt för missbruk minskade något ifjol. De regionala skillnaderna är dock stora i landet – i Gävleborg var det fyra gånger vanligare att missbrukare tvångsvårdades jämfört med Stockholm, enligt Socialstyrelsen.

Också Västmanland och Jämtland hade betydligt fler personer i tvångsvård jämfört med riket överlag. Det framgår av en ny rapport från Socialstyrelsen. Vanligast substansmissbruk bland de vårdade är narkotika (inklusive läkemedel) följt av blandmissbruk med narkotika och alkohol.

– Det kan finnas flera orsaker till de stora skillnaderna. Dels hur missbrukssituationen ser ut i landets olika delar, men även hur vården organiseras och vilka lokala rutiner för LVM-vård som landsting och kommuner har. En socialsekreterare kan ha bra erfarenhet av vissa behandlingshem och hänvisar dit, säger Barbro Engdahl, utredare på Socialstyrelsen, till Drugnews.

1 november 2017, datum för statistikinhämtningen, var 125 kvinnor inskrivna på tvångsvård (LVM-vård) i landet, vilket är tio procent fler än året före. Samma dygn tvångsvårdades 247 män för missbruk, vilket är tio procent färre. Totalt under 2017 skrevs 1 051 personer ut från tvångsvård, vilket är något färre än året före, enligt rapporten.

Samtidigt fick ifjol nära 10 900 personer någon form frivillig vård – öppenvård – för sitt missbruk, en tredjedel av dessa var kvinnor.

Snittiden för tvångsvård har ökat från 2008 från 141 dagar till 162 dagar per vårdtillfälle. De som vårdas blir allt yngre, och medianåldern har sjunkit från 43 till 34 år. Det kan bero på att några kommuner särskilt satsat på hitta och hjälpa yngre med beroendeproblem, enligt utredaren Barbro Engdahl.

• Socialstyrelsens rapport Statistik om vuxna personer med missbruk och beroende 2017 (pdf-fil, 4 sidor).

 

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Annonser