Fler i Norden behöver cannabisvård

Senaste två decennierna har efterfrågan på behandling för cannabisrelaterade problem ökat i hela Norden. Det gäller särskilt yngre personer, visar en rapport från Nordens välfärdscenter.

Det konstateras i rapporten (Treatment of cannabis-related problems in the Nordic countries, 2019, pdf-fil, 40 sidor), som lyfter fram utmaningar med behandling, men även goda arbetsmetoder.

Cannabis är idag det efter alkohol vanligaste rusmedlet i Norden. I Danmark är numera cannabis absolut vanligaste drog för personer som behandlas för missbruket första gången. I Island har över en tredjedel av alla patienter som behandlas för beroende cannabis som främst problem, i Finland 33 procent av nya patienter i missbruksvården och i Norge och Sverige har ungefär 10 procent av behandlade klienter cannabis som primär drog, enligt rapporten.

– Cannabisanvändare är inte en homogen grupp, och användare finns i många olika ålders- och samhällsgrupper. De som behandlas för cannabisproblem har även många faktorer gemensamt med andra som behandlas för missbruk: multidroganvändning, psykiatriska problem och brist på sociala resurser. Dessutom är de som har problem med cannabis ofta mycket unga och oftast män, säger rapportförfattaren Kerstin Stenius, forskare vid Institutet för hälsa och välfärd i Finland, i ett pressmeddelande.

Trots goda initiativ och ökat yrkesmässigt fokus finns fortfarande luckor i alla nordiska länder när det gäller stöd och behandling för personer med cannabisrelaterade problem.

I Finland verkar vara svårast få behandling, delvis kanske till följd av osäkerhet hur missbruksbehandling ska organiseras i framtiden, enligt Stenius. Island har relativt bra tillgång till cannabisrelaterad behandling, men finns ökad efterfrågan hos yngre åldersgrupper.

Behovet är stort av förebyggande insatser och kunskap om riskerna med drogen.
– Varken de unga användarna själva, deras föräldrar eller skolpersonalen har tillräckligt med kunskap om vilka effekter cannabis har på kropp och hjärna. Information om riskerna med cannabis måste presenteras på ett sätt som ungdomar tar till sig, och det kan vara ett område som lämpar sig för nordiskt samarbete, säger Kerstin Stenius.

Många unga med cannabisrelaterade problem är inte drogen den enda eller alltid det primära problemet. I rapporten betonas vikten av lokalt samarbete mellan skolor, yrkesutbildningar, ungdomsarbete, polisen, socialtjänst, psykiatri och specialiserade behandlingsalternativ. För unga är det även särskilt viktig att familjer och nära nätverk är engagerade.

• Enligt en CAN-enkät har andelen vuxna svenskar som använder cannabis ökat kraftigt. Minst 280 000 svenskar använde 2017 drogen, en ökning från 2,5 procent år 2013 till 3,6 proc. i åldersgruppen 17-84 år. Liberalare attityder och större tillgång till drogen trodde forskare var några förklaringar.

• Data från EU:s drogcenter ECNN om cannabisanvändning senaste året i åldrarna 16-34 år: Danmark 15,4 procent, Finland 13,5 procent, Norge 8,6 procent och Sverige 7,3 procent. (Island rapporterar inte till ECNN). Källa: Nordens Välfärdscenter och EU.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Annonser