Akutens rutiner vid överdos ses över

[UPPDAT] Socialstyrelsen får i uppdrag av regeringen att göra en kartläggning av akutmottagningars rutiner, behandling och uppföljning i samband med överdoser. Det är led i försök att minska den höga narkotikarelaterade dödligheten. /Brukarföreningen välkomnar en översyn av akuten.

Lena Hallengren

– För att kunna ge bra stöd och vård måste vi få större kunskap om hur hälso- och sjukvården idag arbetar med personer som vårdas för överdos. Vi behöver också kartlägga hur samarbetet med socialtjänsten ser ut för att få till en bra vårdkedja. Det här är viktigt för att bygga ett starkare samhälle, säger socialminister Lena Hallengren (S) i en kommentar.

Det handlar om att öka kunskapen om hur akutmottagningar arbetar under vårdtiden på sjukhus när personer kommit in som tagit en överdos och inför utskrivning motivera till fortsatt vård, behandling och uppföljning. Men även identifiera brister i vårdkedjan och ge förslag om hur inblandade aktörer tillsammans bättre kan motivera patientgruppen till behandling.

Socialstyrelsen får använda 1,1 miljoner kronor under 2019 och ska redovisa uppdraget senast vid utgången av 2020.

Socialstyrelsen har i flera deluppdrag senare år undersökt hur narkotikadöden kan minskas och sett över rekommendationer för missbruksvården. Exempelvis ska nu tillgänglighet av motgiftet Naloxon vid opioid-överdoser öka och fler får dela ut det. Och personer i riskzonen ska erbjudas utbildas för att rädda liv. Flera som söker hjälp har samsjuklighet med drogberoende och andra psykiatriska diagnoser, vilket ställer krav på samarbete för rätt vård.

Niklas Eklund visar första-hjälpen mot överdos. Foto: Brukarföreningen

– Bra att akutens rutiner ses över. Man måste hitta en rakare väg att hjälpa, idag går flera som haft en överdos iväg efter några timmar på mottagningen. Det gäller att kunna erbjuda avgiftning och väg till behandling direkt – motiveringen är ofta kortvarig. Därför måste vården och socialtjänsten samarbeta smidigare, säger Niklas Eklund, ordförande i Stockholms Brukarförening, till Drugnews.

Och patienter som fått Naloxon för att häva en livsfarlig överdos löper även risk att drabbas av en ny överdos, av samma tidigare intagen narkotika, om de för tidigt lämnar vården. Detta då motgiftet har kortare halveringstid än flera opioider, enligt Eklund.

Under 2017 ökade narkotikarelaterad dödlighet i Sverige, enligt Folkhälsomyndigheten. Totalt rapporterades 626 dödsfall jämfört med 590 dödsfall året före, (beräknat utifrån EU:s mer snäva definition, svensk statistik redovisar ofta högre tal, kring 900 dödsfall per år). Av de döda var tre fjärdedelar män och opioider (ex heroin, fentanyl, metadon, oxikodon etc.) förekom i 95 procent av dödsfallen.

• Läs mer i regeringsuppdrag om kartläggningen av akutmottagningars rutiner för planering av fortsatt vård, behandling och uppföljning vid överdoser (pdf-fil, 3 sidor).


Socialstyrelsens informationsaffisch om överdoser och motgiftet Naloxon:

Tema: Drogdöden

Narkotikarelaterad dödlighet har ökat kraftigt i Sverige, näst högst i EU, enligt EMCDDA. Cirka 900 dödsfall per år senaste åren, enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister. 2018 avled 903 personer i förgiftningar av läkemedel och klassiska illegala droger, (året före 962 dödsfall).  Och 2019 fortsatt liten nedgång till 894 dödsfall.

Opioidläkemedel, heroin och nya substanser dominerar dödsfall i överdoser. Men färre avled av potenta fentanyl-analoger 2018 (bl a efter rättsliga ingripande mot langare och fler klassningar), vilket lett till lägre kurva.
Samband är komplexa och ansvariga pekar åt olika håll. (Folkhälsomyndigheten använder ett EU-index och rapporterar lägre dödstal än Socialstyrelsen, som även tar med underliggande orsak).

En åtgärdsplan tagits fram för vända utvecklingen. Utdelning av motgiftet Naloxon, fler sprutbyten, information och snabbare klassning av nya substanser. Riksdagen har uppmanat regeringen se över narkotikapolitiken och utreda hur drogdöden kan bromsas.

Läs mer

Annonser