Fler orosanmälningar om barn 2020

Orosanmälningar om att barn far illa har ökat med fem procent under coronapandemin, visar en studie från Socialstyrelsen. Fler anmälningar görs även om att unga bråkar, tar droger och begår när skolor och fritidsgårdar har stängt under restriktionerna.

Socialstyrelsen har undersökt hur pandemin påverkat orosanmälningar och socialtjänstens arbete i 56 kommuner och stadsdelar, uppgifter togs in under maj och september 2020 och jämförts med samma månader året före.

Det finns stora variationer mellan kommunerna, men i snitt har fem procent fler orosanmälningar gjorts till socialtjänsten med misstanke om att barn far illa.

Tre av tio anmälningar gällde främst barnet, exempelvis normbrytande beteende, missbruk, kriminalitet, skolproblem eller psykisk ohälsa. Fyra av tio relaterades till föräldrars problem, såsom psykiska problem, missbruk, omsorgssvikt eller försummelse. Även våld i nära relationer eller mot barn finns med i några fall.

Utredarna tror inte att de ökade antalet anmälningar främst beror på pandemin, utan på att anmälningsbenägenheten ökat och att trenden varit uppåtgående i flera år. Men vissa anmälningar kan kopplas direkt till pandemin, enligt rapporten och kommunerna som medverkat.

Pandemin gör att unga är hemma mer med familjen och konflikter kan uppstå. Det gäller särskilt trångbodda familjer med problem. Restriktioner gör det svårare att träffa släkt och vänner som är viktiga i nätverket.

– När utsatta familjer och ensamstående inte har tillgång till det sociala nätverket så blir det ännu mer ansträngt för de som redan är i behov av stöd, säger Therese Olmsäter, utredare på Socialstyrelsen i en kommentar.

När gymnasieskolor och fritidsgårdar hålls stängda och sommarjobb och aktiviteter ställts in, så finns risker för att fler unga hamna snett. Kommuner nämner en tendens av fler polisanmälningar om ”ungdomar som bråkar, tar droger eller begår brott”.
En kommun beskriver: ”Ungdomarna är utåtagerande. Det var mycket i maj 2020 och många fler i maj 2020 jämfört med 2019. Flera av deras fritidsaktiviteter stängdes så att ungdomarna fick driva omkring mer. Men vi har sett det under en längre tid och det har sjunkit ner i åldrarna.”

Flera kommuner nämner även fler anmälningar om vårdnadshavare med missbruksproblem och psykisk ohälsa, som kan relateras till tidigare problem som förvärrats under pandemin. ”Vi ser ett ökat missbruk bland föräldrarna…”, rapporterar en kommun.

Socialtjänsten har ibland svårare på grund av nationella restriktionerna att besöka familjer som kanske behöver stöd eller skydd. När socialtjänsten vill besöka hem med redan tidigare kända barn med problem och hög skolfrånvaro hänvisar familjen ibland till smittrisken för att slippa.

– På grund av restriktioner får vi ibland acceptera det, fast vi vill komma hem till dem. Vi kan inte tvinga oss hem till familjer. Men några föräldrar använder pandemin som ursäkt för att vi inte ska komma hem till dem, säger Camilla Hofström, chef för individ- och familjeomsorg i Ljusnarsbergs kommun, till SR Studio Ett.

I den lilla kommunen har antalet orosanmälningar om barn ökat kraftigt, från 29 anmälningar i maj ifjol till 67 anmälningar i september. Hon tror dock inte pandemin är främsta orsak till ökningen, utan annat, exempelvis fler poliser på plats i orten som gör orosanmälningar efter gripit rattonyktra och drogpåverkade personer med barn hemma.

Den övergripande bilden är ändå att socialtjänster i landet kunnat klara arbetet trots coronapandemin att följa upp orosanmälningar, göra bedömningar och fatta beslut om utredningar kring barn som kan fara illa.
– Fler samtal har till exempel genomförts på telefon för att minska antalet fysiska möten, vilket har inneburit utmaningar i arbetet med barns delaktighet. I vissa kommuner har barn i yngre åldrar kommit till tals i mindre utsträckning i förhandsbedömningar under pandemin. Vi ser ändå att socialtjänsten beskriver att de upprätthållit arbetet med att ta emot och bedöma anmälningar. Det är en av de funktioner som prioriterats högst i kommunerna under pandemin, säger utredaren Therese Olmsäter på Socialstyrelsen.

Studien Effekter av covid-19 på anmälningar gällande barn till socialtjänsten (pdf-fil, 16 sidor).

En kartläggning av Socialstyrelsen 2019 (pdf-fil, 96 sidor) visade att landets socialtjänster tar emot allt fler orosanmälningar om att barn som misstänks fara illa. 2018 gjordes 331 000 orosanmälningar om 180 000 barn – alltså nära tusen om dagen. Polis, skola och sjukvården står för 60 procent av alla anmälningar till socialtjänsten om barn. Yrkesgrupper som arbetar med barn är numer skyldiga att göra orosanmälningar, men även privatpersoner kan anmäla vid misstanke om barn far illa.

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd
Foto: Drugnews

Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.

Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…
Kampanjveckan Spela Roll.

Läs mer

Annonser